• Flaga Uni Europejskiej
 • Dzisiaj jest:
  sobota,
  18 maja 2024
 • Imieniny: Alicji, Edwina, Eryka
 • Temperatura w Gminie Olszewo-Borki:
  18 °C
 • Logo Airly
 • BIP
 • ePUAP
  • Wersja dostępna cyfrowo WCAG
Szkoła Podstawowa w Olszewie-Borkach

O B W I E S Z C Z E N I E  

o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olszewo – Borki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. 2021 r., poz. 741, z późn. zm.)oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j.: Dz. U. 2021 r., poz. 2373, z późn. zm. ) obwieszczam o podjęciu przez Radę  Gminy Olszewo – Borki uchwały nr XLI/254/21 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olszewo – Borki. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do opracowywanego projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego studium. Wnioski należy składać w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski  mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Olszewo – Borki, ul. Władysława Broniewskiego 13, 07 – 415 Olszewo – Borki;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail: sekretariat@olszewo-borki.pl

Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2070, z późn.zm.):

 • opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
 • opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

 

Wójt Gminy Olszewo-Borki

Aneta Katarzyna Larent

 

Wniosek o zmianę przeznaczenia działki w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olszewo-Borki:

PDFWniosek zmiana przeznacznia.pdf (62,65KB)

Więcej informacji w zakładce PLANOWANIE PRZESTRZENNE w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Olszewo-Borki pod adresem: Planowanie przestrzenne - Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszewo-Borki

 

Przewiń do góry