• Flaga Uni Europejskiej
 • Dzisiaj jest:
  sobota,
  18 maja 2024
 • Imieniny: Alicji, Edwina, Eryka
 • Temperatura w Gminie Olszewo-Borki:
  18 °C
 • Logo Airly
 • BIP
 • ePUAP
  • Wersja dostępna cyfrowo WCAG
Przystań

W związku z realizacją ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, z późn. zm.),

Wójt Gminy Olszewo-Borki zaprasza do zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Olszewo-Borki w 2021 roku.

Kandydaci będą uczestniczyć w pracach komisji konkursowej jako przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwaną dalej „ustawą o działalności pożytku publicznego”.

1. Informacje ogólne

Celem niniejszego ogłoszenia jest nabór kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowej w roku 2021.

Powołana komisja rozpatrywać będzie oferty złożone do konkursu otwartego w roku 2021. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

2. Wymagania stawiane kandydatom

Zgłoszenia na kandydatów mogą składać osoby, które zostały wskazane przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do prac komisji konkursowej w konkursie ofert.

3. Miejsce, termin oraz sposób zgłoszenia kandydatury

Formularz zgłoszenia na członka komisji konkursowej w konkursie na realizację zadań publicznych w gminie Olszewo-Borki w 2021 roku, znajduje się na wzorze, stanowiącym załącznik A do niniejszego zaproszenia. Formularz należy wypełnić, podpisać i przesłać w terminie do 7 września 2021 r. wraz z cv kandydata.  

Dokumenty do pobrania w BIP

Sposoby doręczenia formularza do Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach (do wyboru – decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu):

 1. przesłać w postaci elektronicznej, po opatrzeniu podpisem elektronicznym (kwalifikowanym lub przez profil zaufany) za pośrednictwem ePUAP podając w temacie wiadomości: „Konkurs ofert 2021” – zgłoszenie kandydata,
 2. przesłać oryginał pocztą lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Gminy w Olszewie-Borkach
ul. Władysława Broniewskiego 13
07-415 Olszewo-Borki
z dopiskiem na kopercie: „Konkurs ofert 2021” – zgłoszenie kandydata,

 1. złożyć oryginał w Biurze Podawczym Urzędu Gminy, znajdującym się przy ul. Władysława Broniewskiego 13. Biuro Podawcze jest czynne: poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godzinach 7:00–15:00, w czwartek od godz. 7:00 do 17:00. Biuro Podawcze jest zamknięte w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs ofert 2021” – zgłoszenie kandydata.

4. Kwalifikacja do komisji konkursowej 

W celu potwierdzenia gotowości udziału w pracach komisji konkursowej kandydaci zobowiązani będą do podpisania deklaracji udziału w pracach komisji konkursowej (załącznik 2 do niniejszego zaproszenia).

Członków komisji konkursowej Wójt Gminy Olszewo-Borki wyłaniać będzie spośród zgłoszonych kandydatów, zgodnie z kryterium opisanym w pkt. 2.

5. Wyłączenie z komisji konkursowej 

Przed przystąpieniem do opiniowania ofert każdy członek komisji składa oświadczenie dotyczące braku konfliktu interesów. Wzór oświadczenia określony został w załączniku 3 do niniejszego zaproszenia. Do członków komisji stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) dotyczące wyłączenia pracownika.

6. Zadania członka komisji konkursowej

Do zadań członków komisji konkursowej należy w szczególności:

 • czynne uczestnictwo w posiedzeniach i pracach komisji,
 • udział w opiniowaniu złożonych ofert w oparciu o kryteria ustalone w regulaminie konkursu i zgodnie z regulaminem prac komisji,
 • udział w przygotowywaniu protokołu końcowego z prac komisji. 

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów. Członkowie komisji będą zobowiązani do zachowania poufności na zasadach obowiązujących członków komisji będących pracownikami Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach oraz do zwrotu wszystkich otrzymanych dokumentów i materiałów.

7. Przetwarzanie danych osobowych 

Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wskazująca kandydatów na członka komisji konkursowej w konkursie ofert w związku z przetwarzaniem danych osobowych zobowiązuje się do stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej: „RODO”). Poniższa informacja skierowana jest do kandydatów wskazanych przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do prac komisji konkursowej w konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Olszewo-Borki w 2021 roku stanowi wykonanie obowiązku określonego w art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych w ramach realizacji zadań publicznych z zakresu administracji jest Wójt Gminy Olszewo-Borki z siedzibą 07-415 Olszewo-Borki ul. Wł. Broniewskiego 13, w imieniu którego działania realizuje Urząd Gminy w Olszewie-Borkach z siedzibą 07-415 Olszewo-Borki ul. Wł. Broniewskiego 13.

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych z zakresu administracji samorządowej i administracji rządowej nałożonych odrębnymi ustawami.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny na załatwienie sprawy będącej następstwem prowadzonego postępowania administracyjnego, udzielenia informacji na wniosek, rozpatrzenia wniosku lub skargi. Zgodnie z terminami określonymi w instrukcji kancelaryjnej.

4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z odrębnymi przepisami służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.

5. Zebrane od Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów administracji poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jednakże, sytuacja taka może się zdarzyć. Jeśli będziemy musieli przenieść Państwa dane osobowe do innych podmiotów poza UE / EOG, dopilnujemy, aby istniały specjalne zabezpieczenia w postaci klauzul modelowych i zapewnimy, że odpowiedni poziom ochrony danych jest stosowany w celu ochrony danych.

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.

8. Obowiązek podania danych osobowych (w szczególności: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania lub/i zameldowania) wynika z ustaw szczegółowych w zależności od rodzaju prowadzonego postępowania administracyjnego, rozpatrywanego wniosku lub skargi pod rygorem braku ich rozpatrzenia.

9. W przypadku usług społeczeństwa informacyjnego (np. profil Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach na FaceBook lub strona www.olszewo-borki.pl) oferowanych bezpośrednio dziecku, zgodne z prawem jest przetwarzanie danych osobowych dziecka, które ukończyło 16 lat. Jeżeli dziecko nie ukończyło 16 lat, takie przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała ją osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody.

10. Możecie Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, wysyłając wiadomość na adres e-mail lub wysyłając pismo na adres: Urząd Gminy w Olszewie-Borkach z siedzibą 07-415 Olszewo-Borki ul. Wł. Broniewskiego 13. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z wdrożeniem RODO dostępne są w treści dokumentu „Polityka bezpieczeństwa” W przypadku jakichkolwiek pytań możesz także skontaktować się telefonicznie 029 761 31 07.

Przewiń do góry