Pain-relief infobuy Lioresal online | order trazodone online | Info sitebuy Flagyl without prescription | Instructions, 5mg, 20 mg pills best priceCialis best price | Acheter cialis sur internet acheter Cialis sans ordonnance
11.jpg12.jpg21.jpg22.jpg31.jpg32.jpg41.JPG42.jpg51.JPG52.jpg

Podatki

 

* kliknij aby rozwinąć/zwinąć opis

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych od osób fizycznych, prawnych – wnioski w sprawach ulg (rat, odroczeń, umorzeń)

Kontakt w sprawie

Podatek od nieruchomości , rolny, leśny

Danuta Berk
ul. Wł. Broniewskiego 13, pokój nr 17
tel. (+48 29) 761 31 07  w. 117

Podatek od środków transportowych

Beata Prusaczyk
ul. Wł. Broniewskiego 13, pokój nr 15
tel. (+48 29) 761 31 07 w. 115   
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Referat Budżetu i Finansów

1. Wymagane dokumenty

W zależności od ulgi z jakiej chce podatnik skorzystać wnosi:

 • Wniosek o rozłożenia na raty podatku lub odroczenie terminu płatności podatku (do pobrania w wersji PDF )
 • Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami lub o odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej wraz z odsetkami (do pobrania w wersji PDF)
 • Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej (do pobrania w wersji PDF)

Załączniki:

Podatnik – osoba fizyczna

- zaświadczenie o dochodach obojga małżonków,

- kopie odcinków emerytur lub rent,

- potwierdzenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego (lub kopia pobieranego zasiłku),

- dokumentacja medyczna (wypisy ze szpitala, kopie rachunków za leki, itp.),

- udokumentowanie zdarzeń losowych (np. klęska żywiołowa, pomór bydła itp.),

- kopia orzeczenia sądu w sprawie rozwodu oraz wysokości zasądzonych alimentów,

- inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania.

Podatnik – osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

- sprawozdanie finansowe , bilans

- kopie deklaracji podatkowych opatrzone datownikiem Urzędu Skarbowego,

- kopie ewentualnych umów o spłacie zaciągniętego kredytu bankowego

- zestawienie zobowiązań i należności,

- zaświadczenie o otrzymanej pomocy ze źródeł publicznych,

- inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego.

2. Opłaty

Opłata skarbowa:
Nie pobiera się

3. Miejsce złożenia wniosku

Biuro Podawcze
ul Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki
tel. (+48 29) 761 31 07 w. 100
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
w środy w godzinach 8:00 - 17:00

4. Podstawa prawna

Art. 67a § 1 ptk 1-3, § 2, art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U.2012.749 z późn. zm. ).

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wnioski w sprawach ulg (rat, odroczeń, umorzeń)

Urząd Gminy Olszewo-Borki
ul. Władysława Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki

Godziny urzędowania:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek - 8:00-16:00

wtorek - 8:00-17:00

Kontakt w sprawie

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Jolanta Kryszpin, Aneta Leończyk

ul. Wł. Broniewskiego 13, pokój nr 12

tel. (+48 29) 761 31 07 w. 112

Referat Budżetu i Finansów

1.  Wymagane dokumenty

W zależności od ulgi z jakiej chce podatnik skorzystać wnosi:

 • Wniosek o rozłożenia na raty lub odroczenie terminu płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (do pobrania w wersji PDF)
 • Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty zaległości wraz z odsetkami lub o odroczenie terminu płatności zaległości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  wraz z odsetkami (do pobrania w wersji PDF)
 • Wniosek o umorzenie zaległości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (do pobrania w wersji PDF)

Załączniki:

- zaświadczenie o dochodach obojga małżonków,

- kopie odcinków emerytur lub rent,

- potwierdzenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego (lub kopia pobieranego zasiłku),

- dokumentacja medyczna (wypisy ze szpitala, kopie rachunków za leki, itp.),

- zdarzenia losowe (np. klęska żywiołowa, pomór bydła itp.),

- kopia orzeczenia sądu w sprawie rozwodu oraz wysokości zasądzonych alimentów,

- inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania.

2. Opłaty

Opłata skarbowa:
Nie pobiera się

3. Miejsce złożenia wniosku

Biuro Podawcze
ul Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki
tel. (+48 29) 761 31 07 w. 100
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
we wtorek w godzinach 8:00 - 17:00

4. Podstawa prawna

Art. 67a § 1 ptk 1-3, § 2, art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
(t.j. Dz.U.2017.201 ze zm. ).

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych - zgłoszenie przedmiotu opodatkowania, korekta deklaracji, wygaśnięcie obowiązku podatkowego, inne zmiany

Kontakt w sprawie

Beata Prusaczyk
ul. Wł. Broniewskiego 13, pokój nr 15
tel. (+48 29) 761 31 07 w. 115   
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
          

Referat Budżetu i Finansów

1. Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz "Deklaracja na podatek od środków transportowych"  (DT-1 do pobrania w wersji PDF) wraz z załącznikiem (DT-1a do pobrania w wersji PDF)

2.  Opłaty

Opłata skarbowa:
Nie pobiera się

Inne opłaty:
Nie pobiera się

3. Miejsce złożenia wniosku

Biuro Podawcze
ul Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki
tel. (+48 29) 761 31 07
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00 we wtorki w godzinach 8:00 - 17:00

4. Podstawa prawna

Art. 9 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U.2016. 716), art. 21 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U.2017. 201 z późn. zm.), § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 03 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U.2015.2025 ).

Uchwała Nr XII/80/15 w spr. określenia wysokości stawek podatku

Poświadczenie osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego

 
Formularze do pobrania:

Wniosek o poświadczenie  oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego (pdf) (doc)

Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego (pdf) (doc)

Wymagane dokumenty:

Wniosek (druk), Oświadczenie rolnika podpisane w obecności pracownika urzędu (druk), decyzja w sprawie podatku rolnego lub nakaz płatniczy (ksero) - ksero dokumentów potwierdza sekretarz gminy po okazaniu oryginałów dokumentów,
akt własności ziemi lub wypis z rejestru gruntów, zaświadczenie kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Ostrołęce o nadaniu numeru indentyfikacyjnego gospodarstwa rolnego.

Opłata skarbowa:

Przy składaniu wniosku załączyć dowód wpłaty 17 zł

Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),  w kasie Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach – pokój nr 2A (bez dodatkowych opłat), na rachunek bankowy:

Urząd Gminy w Olszewie-Borkach
07-415 Olszewo-Borki ul. Wł. Broniewskiego 13

Bank Spółdzielczy w Ostrołęce

02 8922 0009 0000 0361 2000 0010

Sprawę prowadzi Referat Budżetu i Finansów tel. 29 761 31 07 w. 117 p. Justyna Rajkowska

Stawki podatkowe w 2014 roku

Podatek od nieruchomości

Podstawa prawna: Uchwała Nr XXXIX/225/13 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy oraz wprowadzenia zwolnień

1. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,60 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

 • od 1 ha powierzchni - 3,41 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

 • od 1 m2 powierzchni - 0,14 zł

2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,48 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej - 16,40 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie

 • obrotu kwalifikowanych materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej - 8,10 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,27 zł

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

 • od 1 m2 powierzchni użytkowej  -  3,00 zł

3. od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 -7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Podatek rolny

Obowiązujące stawki podatku rolnego zostały ustalone na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 (M.P. z 2013 r. poz. 814)

1) dla gospodarstw rolnych - 173,20 zł z 1 ha przeliczeniowego

2) dla gruntów rolnych nie stanowiących gospodarstwa - 346,40 zł z 1 ha fizycznego

Podatek leśny

Obowiązujące stawki podatku leśnego zostały ustalone na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r.  (M.P. z 2013 r., poz. 828)

Deklaracje i informacje podatkowe

 1. Deklaracja na podatek od nieruchomości (do pobrania w wersji PDF)
 2. Deklaracja na podatek rolny (do pobrania w wersji PDF)
 3. Deklaracja na podatek leśny (do pobrania w wersji PDF)
 4. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (do pobrania w wersji PDF)
 5. Informacja na podatek rolny (do pobrania w wersji PDF)
 6. Informacja na podatek leśny (do pobrania w wersji PDF)

Zwrot podatku akcyzowego w 2014 r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2014 r. w wysokości 0,95 zł na litr oleju.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 789).

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  (do pobrania w wersji PDF).

Zaświadczenia

Podanie o wydanie zaświadczenia (do pobrania w wersji PDF)

Opłaty:

1. zaświadczenie o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

- od każdego egzemplarza - 21 zł

2.  pozostałe zaświadczenia - 17 zł

Nie podlegają opłacie skarbowej zaświadczenia wydawane w sprawach:

a/ alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,

b/ ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, a także uprawnień dla    osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach kombatantów,

c/ świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej,

d/ zatrudnienia,

e/ nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,

 

Hydroquinone and retin a cream buy retinol cream
Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

Akceptuj pliki cookie dla tej strony.

EU Cookie Directive Module Information