Pain-relief infobuy Lioresal online | order trazodone online | Info sitebuy Flagyl without prescription | Instructions, 5mg, 20 mg pills best priceCialis best price | Acheter cialis sur internet acheter Cialis sans ordonnance
11.jpg12.jpg21.jpg22.jpg31.jpg32.jpg41.JPG42.jpg51.JPG52.jpg

Oświata

*kliknij aby zwinąć/rozwinąć opis

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Kontakt w sprawie

Ewa Milewska

ul. Wł. Broniewskiego 13, pokój nr 16

tel. (+48 29) 761 31 07 w. 116

Referat Oświaty i Spraw Obywatelskich

1. Wymagane dokumenty

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego (do pobrania w wersji PDF)

Załączniki:

- poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe;

- poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego;

- zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:

- wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,

- dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,

- dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,

- uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.

- w przypadku zmiany nazwiska poświadczona kserokopia dowodu osobistego lub odpisu skróconego aktu małżeństwa.

2. Opłaty

Opłata skarbowa:

Nie pobiera się

3. Miejsce złożenia wniosku

Biuro Podawcze
ul Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki
tel. (+48 29) 761 31 07 w. 100
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
w środy w godzinach 8:00 - 17:00

4. Termin odpowiedzi

1. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, Wójt Gminy Olszewo-Borki wyda decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

2. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, Wójt Gminy Olszewo-Borki wyda decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

5. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Mazowieckiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Wójta Gminy Olszewo-Borki w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

6. Podstawa prawna

Rozdział 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j.Dz.U.2014.191).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.2013.393).

Wpis/zmiana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Olszewo-Borki

Kontakt w sprawie

Ewa Milewska

ul. Wł. Broniewskiego 13, pokój nr 16

tel. (+48 29) 761 31 07 w. 116

Referat Oświaty i Spraw Obywatelskich

1. Wymagane dokumenty

Wniosek o wpis/zmianę we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Olszewo-Borki (do pobrania w wersji PDF)

Załączniki do wniosku:

- Statut szkoły/placówki (opracowany zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

- lista pracowników pedagogicznych zawierająca dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora (uczelnia, ukończony kierunek studiów , nauczany przedmiot).

- informacje o warunkach lokalowych -zgodnie z art. 82 ust 2 pkt 3 ustawy o systemie oświaty.

- postanowienie Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego zawierające pozytywną opinię w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych.

- pozytywna opinia Komendy Straży Pożarnej.

- pozytywna opinia kuratora oświaty w przypadku szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej ubiegających się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.

- pozytywna opinia kuratora oświaty w przypadku szkół kształcących w zawodach medycznych,

- zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art.7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty w przypadku szkoły/placówki ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.

- dla osoby fizycznej- potwierdzenie zgodności danych z dowodem tożsamości, dla osoby prawnej - aktualny wpis z rejestru sądowego.

2. Opłaty

Opłata skarbowa:

Nie pobiera się

3. Miejsce złożenia wniosku

Biuro Podawcze
ul Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki
tel. (+48 29) 761 31 07 w. 100
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
w środy w godzinach 8:00 - 17:00

4. Termin odpowiedzi

Urząd dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji.

5. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Mazowieckiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Wójta Gminy Olszewo-Borki, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

6. Podstawa prawna

Art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2004.256.2572 ze zm.)

Dowóz dzieci niepełnosprawnych i zwrot kosztów

Ogólne zasady zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunem w przypadku, gdy dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni.

Zwrot kosztów przejazdu przysługuje:

1) niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (dotyczy dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym), do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego;

2) uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 ustawy Prawo oświatowe (dotyczy dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy objętych kształceniem specjalnym) do najbliższej szkoły podstawowej;

3) uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia;

4) dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, o których mowa art. 36 ust 17 ustawy Prawo oświatowe oraz dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego, w którym kończą:

24 rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

25 rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

5) rodzicom, opiekunom lub opiekunom prawnym uczniów, o których mowa w pkt. 1 - 4.

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego wraz z opiekunem (do pobrania w wersji PDF)

Wniosek o zapewnienie dowozu zorganizowanego ucznia niepełnosprawnego (do pobrania w wersji PDF)

Oświadczenie (do pobrania w wersji PDF)

Załączniki do wniosku:

- aktualne zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka poświadczającego, że dziecko jest uczniem;

- kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności ucznia ;

- kserokopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

- kopia polis ubezpieczeniowych: OC posiadacza pojazdu i NNW pasażerów,

- kopia dowodu rejestracyjnego samochodu,

- zaświadczenie z przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu.

2. Opłat Nie pobiera się

3. Miejsce złożenia wniosku

Urząd Gminy w Olszewie-Borkach - Biuro Podawcze
ul Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki
tel. (+48 29) 761 31 07 w. 100
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
wtorek w godzinach 8:00 - 17:00

Kontakt w sprawie: Referat Oświaty i Sportu p. Bogusława Kobrzyńska

07-415 Olszewo-Borki, ul.  Wł. Broniewskiego 13

tel. (+48) 505-772-923

4. Termin odpowiedzi - W ciągu 30 dni od daty prawidłowo złożonego wniosku

5. Tryb odwoławczy - Nie przysługuje

6. Podstawa prawna

Na  podstawie art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 4, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)

Zarządzenia Nr 72/17 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dn. 3 października 2017 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunem do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnychWynajem obiektów sportowych i pomieszczeń szkolnych

1. Wymagane dokumenty

 - wniosek – najem obiektów i pomieszczeń szkolnych dla osób fizycznych (do pobrania w wersji PDF)

- wniosek – najem obiektów i pomieszczeń szkolnych pozostali (do pobrania w wersji PDF)

2. Miejsce złożenia wniosku

Urząd Gminy w Olszewie-Borkach - Biuro Podawcze
ul.  Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki
tel. (+48 29) 761 31 07 w. 100
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
we wtorek w godzinach 8:00 - 17:00  

3. Opłaty

- udostępnienie sali gimnastycznej 60,00 zł netto/ 1 godz.

- udostępnienie sali lekcyjnej 20,00 zł netto/ 1 godz.

- udostępnienie innych samorządowych obiektów sportowych, zgodnie z zarządzeniem nr  42/2015 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 18.06.2015r.

4. Kontakt w sprawie

Referat Oświaty i Sportu

Anna Glinka

Tel. 505 772 923

5. Tryb odwoławczy – nie przysługuje

6. Podstawa prawna:
Zarządzenie Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 18.06.2015 roku w sprawie wysokości opłat za korzystanie z samorządowych obiektów sportowych

Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany wysokości opłat za korzystanie z samorządowych obiektów sportowych

Hydroquinone and retin a cream buy retinol cream
Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

Akceptuj pliki cookie dla tej strony.

EU Cookie Directive Module Information