cialis 20mg rezeptfrei billig kaufen rx-kaufen.online, Cialis permesso alle persone con diverse patologie concomitanti, che non ha bisogno di seguire una dieta speciale o prendere le medicine ad una certa ora del giorno acquistare cialis on line, Todos los ingredientes de Cialis sin receta son de alta calidad. Porque cuando la gente habla del área íntima de cada pareja comprar-rx.online omprar Cialis,
1.jpg2.jpg3.jpg4.JPG5.JPG

Oświata

*kliknij aby zwinąć/rozwinąć opis

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Kontakt w sprawie

Ewa Milewska

ul. Wł. Broniewskiego 13, pokój nr 16

tel. (+48 29) 761 31 07 w. 116

Referat Oświaty i Spraw Obywatelskich

1. Wymagane dokumenty

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego (do pobrania w wersji PDF)

Załączniki:

- poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe;

- poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego;

- zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:

- wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,

- dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,

- dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,

- uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.

- w przypadku zmiany nazwiska poświadczona kserokopia dowodu osobistego lub odpisu skróconego aktu małżeństwa.

2. Opłaty

Opłata skarbowa:

Nie pobiera się

3. Miejsce złożenia wniosku

Biuro Podawcze
ul Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki
tel. (+48 29) 761 31 07 w. 100
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
w środy w godzinach 8:00 - 17:00

4. Termin odpowiedzi

1. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, Wójt Gminy Olszewo-Borki wyda decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

2. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, Wójt Gminy Olszewo-Borki wyda decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

5. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Mazowieckiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Wójta Gminy Olszewo-Borki w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

6. Podstawa prawna

Rozdział 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j.Dz.U.2014.191).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.2013.393).

Wpis/zmiana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Olszewo-Borki

Kontakt w sprawie

Ewa Milewska

ul. Wł. Broniewskiego 13, pokój nr 16

tel. (+48 29) 761 31 07 w. 116

Referat Oświaty i Spraw Obywatelskich

1. Wymagane dokumenty

Wniosek o wpis/zmianę we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Olszewo-Borki (do pobrania w wersji PDF)

Załączniki do wniosku:

- Statut szkoły/placówki (opracowany zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

- lista pracowników pedagogicznych zawierająca dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora (uczelnia, ukończony kierunek studiów , nauczany przedmiot).

- informacje o warunkach lokalowych -zgodnie z art. 82 ust 2 pkt 3 ustawy o systemie oświaty.

- postanowienie Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego zawierające pozytywną opinię w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych.

- pozytywna opinia Komendy Straży Pożarnej.

- pozytywna opinia kuratora oświaty w przypadku szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej ubiegających się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.

- pozytywna opinia kuratora oświaty w przypadku szkół kształcących w zawodach medycznych,

- zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art.7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty w przypadku szkoły/placówki ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.

- dla osoby fizycznej- potwierdzenie zgodności danych z dowodem tożsamości, dla osoby prawnej - aktualny wpis z rejestru sądowego.

2. Opłaty

Opłata skarbowa:

Nie pobiera się

3. Miejsce złożenia wniosku

Biuro Podawcze
ul Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki
tel. (+48 29) 761 31 07 w. 100
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
w środy w godzinach 8:00 - 17:00

4. Termin odpowiedzi

Urząd dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji.

5. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Mazowieckiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Wójta Gminy Olszewo-Borki, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

6. Podstawa prawna

Art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2004.256.2572 ze zm.)

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

tel. (+48 29) 761 31 07 w. 102

pokój nr 1, parter

1. Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny/wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (do pobrania, druk pok. nr 1).

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny trzeba okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej. Oznacza to, że członek rodziny wielodzietnej ubiegający się o przyznanie Karty Dużej Rodziny jest zobowiązany do pokazania oryginałów lub odpisów tych dokumentów.

Przy składaniu wniosku należy okazać w szczególności:

1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;

2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

7) Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, należy okazać dokument potwierdzający tożsamość lub, w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia.

Organ może domagać się okazania innych dokumentów lub ich odpisów, jeżeli będzie to niezbędne w celu ustalenia uprawnienia do korzystania z Karty Dużej Rodziny (np. w przypadku cudzoziemca).

2. Opłata:

Wydanie karty nie podlega opłacie.

Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 8,76 zł.

3.  Miejsce złożenia wniosku

Biuro Podawcze
ul Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki
tel. (+48 29) 761 31 07 w. 100
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
w środy w godzinach 8:00 - 17:00

4. Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie odmowy wydania Karty Dużej Rodziny służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Olszewo-Borki.

5. Inne

Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aktualny wykaz zniżek oferowanych przez Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny dostępny jest na stronie www.rodzina.gov.pl Aby skorzystać ze zniżki należy w punkcie zakupu biletu wstępu okazać kartę.

6. Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).
  • Uchwała nr 85 Rady Ministrów  dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 poz. 430).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych  (Dz. U. z 2014 r. poz. 755).
  • Ustawa z dnia 12 marca 2004. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).
Hydroquinone and retin a cream buy retinol cream
Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

Akceptuj pliki cookie dla tej strony.

EU Cookie Directive Module Information