cialis 20mg rezeptfrei billig kaufen rx-kaufen.online, Cialis permesso alle persone con diverse patologie concomitanti, che non ha bisogno di seguire una dieta speciale o prendere le medicine ad una certa ora del giorno acquistare cialis on line, Todos los ingredientes de Cialis sin receta son de alta calidad. Porque cuando la gente habla del área íntima de cada pareja comprar-rx.online omprar Cialis,
1.jpg2.jpg3.jpg4.JPG5.JPG

Ochrona Środowiska

*kliknij aby rozwinąć/zwinąć opis

Udzielenie dofinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.)

- Uchwała Nr L/289/14 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olszewo-Borki” (do pobrania)

Wymagane dokumenty:

- wniosek o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków (do pobrania),

- po zakończeniu inwestycji należy złożyć wniosek o wypłatę dofinansowania, do wniosku beneficjent zobowiązany jest dołączyć:

 • zgłoszenie wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków (do pobrania),
 • dokument potwierdzający akt własności lub prawo do dysponowania nieruchomością (np. umowa najmu, dzierżawy),
 • zgodę właściciela nieruchomości w przypadku, gdy posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem,
 • zgodę wszystkich współwłaścicieli w przypadku współwłasności,
 • kopię zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Ostrołęce o zamiarze rozpoczęcia robót nie wymagających pozwolenia na budowę wraz z mapą sytuacyjną inwestycji, opis przedsięwzięcia (np. drenaż i jego wielkość, przepustowość),
 • fakturę za zakupioną przydomową oczyszczalnię ścieków z dowodami zapłaty,
 • atesty na zakupioną przydomową oczyszczalnię ścieków wraz z kartą gwarancyjną
  (do wglądu),
 • w przypadku wykonawstwa przez firmę oświadczenie Wykonawcy, że roboty montażowe zostały wykonane w sposób gwarantujący prawidłową pracę przydomowej oczyszczalni ścieków, a jego wielkość zapewnia prawidłowe oczyszczanie ścieków pochodzących od wszystkich podłączonych użytkowników,
 • oświadczenie o nie korzystaniu z dofinansowania na dane przedsięwzięcie z innych źródeł,
 • potwierdzenie zakończenia prac – protokół odbioru robót podpisany przez komisję do rozpatrywania wniosków i dokonywania odbioru realizowanego przedsięwzięcia,

dokumenty z inwentaryzacji powykonawczej.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

- o sposobie rozpatrzenia wniosku i przyznaniu dofinansowania beneficjent zostanie poinformowany w formie pisemnej w terminie do 1 miesiące od daty jego złożenia,

- dofinansowanie przedsięwzięcia może nastąpić po całkowitym zakończeniu inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy prawo budowlane, prawo wodne i przepisami wykonawczymi,

- wysokość dofinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wynosić będzie do 50 % udokumentowanych nakładów na wykonane przedsięwzięcie, nie więcej niż 2.500,00 zł,

- realizacja wypłat odbywać się będzie na podstawie złożonych kompletnych wniosków według kolejności ich składania i będzie uzależniona od posiadanych środków na dofinansowanie inwestycji,

- dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków będą realizowane do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel zgodnie z uchwałą budżetową na dany rok,

- wnioski rozpatrzone pozytywnie, a z braku środków niezrealizowane w danym roku budżetowym, będą ujęte do sfinansowania w roku następnym, wg kolejności złożenia.

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa, pok. nr 19

Dodatkowe informacje:

- dofinansowaniem mogą zostać objęte tylko przydomowe oczyszczalnie ścieków wykonane po dniu 1 stycznia 2014 r.,

- beneficjentem może zostać osoba lub grupa osób na stałe zameldowana na terenie Gminy Olszewo-Borki będąca inwestorem budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,

- nieruchomość, na której planuje się realizację przedsięwzięcia musi znajdować się na obszarze Gminy Olszewo-Borki i jednocześnie musi być położona poza obszarem, na którym jest lub będzie budowana zbiorcza gminna kanalizacja sanitarna (nie jest ujęta w programie aglomeracji, bądź w wieloletnim planie inwestycyjnym),

- wnioski o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków przyjmowane są na bieżąco,

- złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

RLiOŚ  -  Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa  i ochrony środowiska - pokój nr 20 – I piętro, tel. 29 7613107 wew. 120.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów – do pobrania

Załączniki:

1/ Mapka sytuacyjna terenu z zaznaczonymi drzewami przeznaczonymi do usunięcia,

2/ Tytuł prawny władania nieruchomością,

Opłaty

opłata skarbowa  - nie pobiera się

Miejsce złożenia wniosku

Biuro Podawcze ul. Wł. Broniewskiego 13

07-415 Olszewo-Borki

czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 w środy w godz. 8:00 – 17:00

Termin odpowiedz

W ciągu jednego miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej  w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów  wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia, nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Tryb odwoławczy 

 1. Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego składa się za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Gminy.
 2. Podstawa prawna  Art. 83, 84, 85,86, 87  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U.2013,poz.627)

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – do pobrania

Załączniki

1/ Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.    

2/ Dokument  potwierdzający gotowość  przyjęcia nieczystości ciekłych przez stację zlewną

Opłaty  

Opłata skarbowa – za zezwolenie – 107 zł

Miejsce złożenia wniosku

Biuro Podawcze

ul. Wł. Broniewskiego 13

07-415 Olszewo-Borki czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 w środy w godz. 8:00 – 17:00 

Termin odpowiedzi do 30 dni

Tryb odwoławczy. Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego składa się za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Gminy.

Podstawa prawna Art. 7, 8, 8a, 9  ustawy z dnia 13 września  1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1399.

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt i /lub w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt i/ lub w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami – do pobrania

Załączniki  

1/ Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. 

Opłaty 

Opłata skarbowa – za zezwolenie – 616 zł

Miejsce złożenia wniosku

Biuro Podawcze 

ul. Wł. Broniewskiego 13

07-415 Olszewo-Borki

czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 w środy w godz. 8:00 – 17:00 

Termin odpowiedzi do 30 dni

Tryb odwoławczy

 1. Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego składa się za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Gminy.
 2. Podstawa prawna Art. 7, 8, 8a, 9  ustawy z dnia 13 września  1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1399.

Zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej – do pobrania

Opłaty

Opłata skarbowa – za zezwolenie – 82 zł

Miejsce złożenia wniosku

Biuro Podawcze

ul. Wł. Broniewskiego 13 07-415 Olszewo-Borki 

czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 w środy w godz. 8:00 – 17:00 

Termin odpowiedzi do 30 dni

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego składa się za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Gminy.

Podstawa prawna Art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz.856)    

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Wymagane dokumenty

Informacja o wyrobach zawierających azbest – do pobrania

Opłaty 

Opłata skarbowa – nie pobiera się

Miejsce złożenia informacji

Biuro Podawcze

ul. Wł. Broniewskiego 13 07-415 Olszewo-Borki czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 w środy w godz. 8:00 – 17:00 

Termin odpowiedzi

Nie wymaga odpowiedzi

Podstawa prawna

Art. 163 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1232) i Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 13 grudnia 2010 r. w sprawie  wymagań w zakresie wykorzystywania  wyrobów zawierających azbest  oraz wykorzystywania i oczyszczania  instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest  (Dz. U. 2011.poz. 8. Nr 31)    

Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Wymagane dokumenty 

Wniosek na świadczenie usług w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części – do pobrania

Załączniki

1/ Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Opłaty

Opłata skarbowa – za zezwolenie – 616 zł

Miejsce złożenia wniosku  Biuro Podawcze ul. Wł. Broniewskiego 13 07-415 Olszewo-Borki czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00  w środy w godz. 8:00 – 17:00 

Termin odpowiedzi do 30 dni

Tryb odwoławczy                       

 1. Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego składa się za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Gminy.
 2. Podstawa prawna Art. 7, 8, 8a, 9  ustawy z dnia 13 września  1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1399.

Informacja dla mieszkańców w sprawie sadzenia drzew i krzewów w pasie dróg gminnych

Na obszarze gminy Olszewo-Borki zabrania się prowadzenia nasadzeń drzew i krzewów w pasach dróg gminnych bez zgody Gminy Olszewo-Borki. Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 460 ze zm.) nakłada na zarządcę drogi tj. gminę, obowiązek „utrzymywania zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów”.

 

Ponadto ustawa zabrania dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego, w szczególności „usuwania, niszczenia i uszkadzania zadrzewień przydrożnych”.

Jednocześnie informuję, że uzgadniane będą takie nasadzenia, które w przyszłości nie będą zagrażały bezpieczeństwu w ruchu drogowym i powodowały uszkodzeń w jezdni oraz infrastrukturze towarzyszącej.
 
Wójt
Krzysztof Szewczyk
 

Szczegółowych informacji w przedmiotowym zakresie udzielają pracownicy Urzędu Gminy Olszewo-Borki tel. 029 761 31 07 w. 113 lub 120 mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Hydroquinone and retin a cream buy retinol cream
Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

Akceptuj pliki cookie dla tej strony.

EU Cookie Directive Module Information