Pain-relief infobuy Lioresal online | order trazodone online | Info sitebuy Flagyl without prescription | Instructions, 5mg, 20 mg pills best priceCialis best price | Acheter cialis sur internet acheter Cialis sans ordonnance
11.jpg12.jpg21.jpg22.jpg31.jpg32.jpg41.JPG42.jpg51.JPG52.jpg

Ochrona Środowiska

*kliknij aby rozwinąć/zwinąć opis

Udzielenie dofinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.)

- Uchwała Nr L/289/14 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olszewo-Borki” (do pobrania)

Wymagane dokumenty:

- wniosek o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków (do pobrania),

- po zakończeniu inwestycji należy złożyć wniosek o wypłatę dofinansowania, do wniosku beneficjent zobowiązany jest dołączyć:

 • zgłoszenie wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków (do pobrania),
 • dokument potwierdzający akt własności lub prawo do dysponowania nieruchomością (np. umowa najmu, dzierżawy),
 • zgodę właściciela nieruchomości w przypadku, gdy posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem,
 • zgodę wszystkich współwłaścicieli w przypadku współwłasności,
 • kopię zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Ostrołęce o zamiarze rozpoczęcia robót nie wymagających pozwolenia na budowę wraz z mapą sytuacyjną inwestycji, opis przedsięwzięcia (np. drenaż i jego wielkość, przepustowość),
 • fakturę za zakupioną przydomową oczyszczalnię ścieków z dowodami zapłaty,
 • atesty na zakupioną przydomową oczyszczalnię ścieków wraz z kartą gwarancyjną
  (do wglądu),
 • w przypadku wykonawstwa przez firmę oświadczenie Wykonawcy, że roboty montażowe zostały wykonane w sposób gwarantujący prawidłową pracę przydomowej oczyszczalni ścieków, a jego wielkość zapewnia prawidłowe oczyszczanie ścieków pochodzących od wszystkich podłączonych użytkowników,
 • oświadczenie o nie korzystaniu z dofinansowania na dane przedsięwzięcie z innych źródeł,
 • potwierdzenie zakończenia prac – protokół odbioru robót podpisany przez komisję do rozpatrywania wniosków i dokonywania odbioru realizowanego przedsięwzięcia,

dokumenty z inwentaryzacji powykonawczej.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

- o sposobie rozpatrzenia wniosku i przyznaniu dofinansowania beneficjent zostanie poinformowany w formie pisemnej w terminie do 1 miesiące od daty jego złożenia,

- dofinansowanie przedsięwzięcia może nastąpić po całkowitym zakończeniu inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy prawo budowlane, prawo wodne i przepisami wykonawczymi,

- wysokość dofinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wynosić będzie do 50 % udokumentowanych nakładów na wykonane przedsięwzięcie, nie więcej niż 2.500,00 zł,

- realizacja wypłat odbywać się będzie na podstawie złożonych kompletnych wniosków według kolejności ich składania i będzie uzależniona od posiadanych środków na dofinansowanie inwestycji,

- dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków będą realizowane do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel zgodnie z uchwałą budżetową na dany rok,

- wnioski rozpatrzone pozytywnie, a z braku środków niezrealizowane w danym roku budżetowym, będą ujęte do sfinansowania w roku następnym, wg kolejności złożenia.

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa, pok. nr 19

Dodatkowe informacje:

- dofinansowaniem mogą zostać objęte tylko przydomowe oczyszczalnie ścieków wykonane po dniu 1 stycznia 2014 r.,

- beneficjentem może zostać osoba lub grupa osób na stałe zameldowana na terenie Gminy Olszewo-Borki będąca inwestorem budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,

- nieruchomość, na której planuje się realizację przedsięwzięcia musi znajdować się na obszarze Gminy Olszewo-Borki i jednocześnie musi być położona poza obszarem, na którym jest lub będzie budowana zbiorcza gminna kanalizacja sanitarna (nie jest ujęta w programie aglomeracji, bądź w wieloletnim planie inwestycyjnym),

- wnioski o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków przyjmowane są na bieżąco,

- złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

Zezwolenie na usunięcie drzewa/krzewu

Kontakt w sprawie:

Referat Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska

tel. 510 133 449

1. Wymagane dokumenty:
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa/krzewu (do pobrania w wersji PDF) wraz z wymaganymi załącznikami:

-  rysunek lub mapa określające usytuowanie drzew/krzewów w stosunku do granic nieruchomości
i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;

-  w przypadku, gdy nieruchomość jest współwłasnością należy dołączyć pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli

2. Miejsce złożenia wniosku:

Biuro Podawcze

07-415 Olszewo-Borki, ul. Wł. Broniewskiego 13

tel. (0 29) 761 31 07 w. 100

czynne: poniedziałek, środa, czwartek, piątek – w godz. 8:00 – 16:00, wtorek – w godz. 8:00 – 17:00

3. Opłaty:

- opłata skarbowa – nie pobiera się

4. Termin załatwienia sprawy:

- termin załatwienia sprawy zgodny z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego

5. Tryb odwoławczy:

- odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Olszewo-Borki w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

6. Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257),

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r. poz. 2134 ze zm.)

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Kontakt w sprawie:

Referat Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska

tel. 510 133 449

1. Wymagane dokumenty:

-  wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (do pobrania w wersji PDF) wraz z wymaganymi załącznikami

2. Miejsce złożenia wniosku:

Biuro Podawcze

07-415 Olszewo-Borki, ul. Wł. Broniewskiego 13

tel. (0 29) 761 31 07 w. 100

czynne: poniedziałek, środa, czwartek, piątek – w godz. 8:00 – 16:00, wtorek – w godz. 8:00 – 17:00

3. Opłaty:

- opłata skarbowa – za zezwolenie: 107,00 zł

4. Termin załatwienia sprawy:

- termin załatwienia sprawy zgodny z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego

5. Tryb odwoławczy:

- odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Olszewo-Borki w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

6. Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257),

- ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r. poz. 1289),

-  uchwała Nr XVIII/123/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Olszewo-Borki (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2016r. poz. 4520),

-  uchwała Nr V/29/11 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 15.04.2011r. Nr 57 poz. 1860)

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt i /lub w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Kontakt w sprawie:

Referat Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska

tel. 510 133 449

1. Wymagane dokumenty:

-  wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt i/lub w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (do pobrania w wersji PDF) wraz z wymaganymi załącznikami

2. Miejsce złożenia wniosku:

Biuro Podawcze

07-415 Olszewo-Borki, ul. Wł. Broniewskiego 13

tel. (0 29) 761 31 07 w. 100

czynne: poniedziałek, środa, czwartek, piątek – w godz. 8:00 – 16:00, wtorek – w godz. 8:00 – 17:00

3. Opłaty:

- opłata skarbowa – za zezwolenie: 616,00 zł

4. Termin załatwienia sprawy:

- termin załatwienia sprawy zgodny z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego

5. Tryb odwoławczy:

- odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Olszewo-Borki w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

6. Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257),

- ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r. poz. 1289)

Zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej

Kontakt w sprawie:

Referat Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska

tel. 510 133 449

1. Wymagane dokumenty:

- wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej (do pobrania w wersji PDF)

2. Miejsce złożenia wniosku:

Biuro Podawcze

07-415 Olszewo-Borki, ul. Wł. Broniewskiego 13

tel. (0 29) 761 31 07 w. 100

czynne: poniedziałek, środa, czwartek, piątek – w godz. 8:00 – 16:00, wtorek – w godz. 8:00 – 17:00

3. Opłaty:

-  opłata skarbowa – za zezwolenie – 82,00 zł

4. Termin załatwienia sprawy:

-  termin załatwienia sprawy zgodny z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego

5. Tryb odwoławczy:

- odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Olszewo-Borki w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

6. Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257),

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017r. poz. 1840)

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Kontakt w sprawie:

Referat Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska

tel. 510 133 449

1. Wymagane dokumenty:

- informacja o wyrobach zawierających azbest (do pobrania w wersji PDF)

2. Miejsce złożenia wniosku:

Biuro Podawcze

07-415 Olszewo-Borki, ul. Wł. Broniewskiego 13

tel. (0 29) 761 31 07 w. 100

czynne: poniedziałek, środa, czwartek, piątek – w godz. 8:00 – 16:00, wtorek – w godz. 8:00 – 17:00

3. Opłaty:

- opłata skarbowa – nie pobiera się

4. Podstawa prawna:

- art. 162 i 346 ustawy z 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017r. poz. 519 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8 poz. 31)

Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Kontakt w sprawie:

Referat Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska

tel. 510 133 449

1. Wymagane dokumenty:

- wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (do pobrania w wersji PDF) wraz z wymaganymi załącznikami

2. Miejsce złożenia wniosku:

Biuro Podawcze

07-415 Olszewo-Borki, ul. Wł. Broniewskiego 13

tel. (0 29) 761 31 07 w. 100

czynne: poniedziałek, środa, czwartek, piątek – w godz. 8:00 – 16:00, wtorek – w godz. 8:00 – 17:00

3. Opłaty:

- opłata skarbowa – za zezwolenie: 616,00 zł

4. Termin załatwienia sprawy:

- termin załatwienia sprawy zgodny z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego

5. Tryb odwoławczy:

- odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Olszewo-Borki w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

6. Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257),

- ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r. poz. 1289)

Informacja dla mieszkańców w sprawie sadzenia drzew i krzewów w pasie dróg gminnych

Na obszarze gminy Olszewo-Borki zabrania się prowadzenia nasadzeń drzew i krzewów w pasach dróg gminnych bez zgody Gminy Olszewo-Borki.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1440 ze zm.) nakłada na zarządcę drogi obowiązek „utrzymywania zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów”. Ponadto ustawa zabrania dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego, w szczególności „usuwania, niszczenia i uszkadzania zadrzewień przydrożnych”.

Uzgadniane będą jedynie takie nasadzenia, które w przyszłości nie będą zagrażały bezpieczeństwu w ruchu drogowym i powodowały uszkodzeń w jezdni oraz infrastrukturze towarzyszącej.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej

Kontakt w sprawie:

Referat Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska

tel. 510 133 449

1. Wymagane dokumenty:

zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew (do pobrania w wersji PDF) wraz z wymaganymi załącznikami:

- rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa/drzew na nieruchomości;

-  w przypadku, gdy nieruchomość jest współwłasnością należy dołączyć pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli

2. Miejsce złożenia wniosku:

Biuro Podawcze

07-415 Olszewo-Borki, ul. Wł. Broniewskiego 13

tel. (0 29) 761 31 07 w. 100

czynne: poniedziałek, środa, czwartek, piątek – w godz. 8:00 – 16:00, wtorek – w godz. 8:00 – 17:00

3. Opłaty:

- złożenie zgłoszenia (za wyjątkiem udzielonego pełnomocnictwa) nie podlega opłacie skarbowej

4. Termin załatwienia sprawy:

- w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokonuje oględzin w terenie w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa i obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm,

- w terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin organ może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw,

- w przypadku niekompletnego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa organ, w drodze postanowienia, nakłada obowiązek jego uzupełnienia w terminie 7 dni (nałożenie przez organ obowiązku uzupełnienia zgłoszenia przerywa bieg terminu na wniesienie sprzeciwu)

5. Tryb odwoławczy:

- na postanowienie w sprawie usunięcia braków w zgłoszeniu nie przysługuje zażalenie,

- odwołanie od decyzji w sprawie sprzeciwu do zamiaru usunięcia drzewa do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Olszewo-Borki w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

6. Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257),

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r. poz. 2134 ze zm.)

Hydroquinone and retin a cream buy retinol cream
Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

Akceptuj pliki cookie dla tej strony.

EU Cookie Directive Module Information