Pain-relief infobuy Lioresal online | order trazodone online | Info sitebuy Flagyl without prescription | Instructions, 5mg, 20 mg pills best priceCialis best price | Acheter cialis sur internet acheter Cialis sans ordonnance
1.jpg2.jpg3.jpg4.JPG5.JPG

Analiza rynku - Przebudowę dróg gminnych, w gminie Olszewo–Bork

Olszewo-Borki, dnia 12.05.2016r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Informuję, iż w wyniku analizy ofert na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Przebudowę dróg gminnych w gminie Olszewo – Borki” w częściach:

Część 1. „Przebudowa dróg gminnych w msc. Olszewo – Borki ”

Część 2. „Przebudowa ulicy Kościelnej w msc. Nowa Wieś”

Część 3. „Przebudowa drogi gminnej w msc. Zabiele Piliki – Zabiele Wielskie ”

Część 4. „Przebudowa ul. Sikorskiego w msc. Zabrodzie, Kruki, Antonie, Łazy, Białobrzeg Bliższy”

Wybrana została oferta firmy:

Część 2. „Przebudowa ulicy Kościelnej w msc. Nowa Wieś”

Firma „TRAFFIC” Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

07-410 Ostrołęka

ul. Gen. Roweckiego „Grota” 9/1

za kwotę: 14.145,00 zł brutto (słowne: czternaście tysięcy sto czterdzieści pięć złotych 00/100)

 

Część 3. „Przebudowa drogi gminnej w msc. Zabiele Piliki – Zabiele Wielskie ”

Firma Biuro Inżyniersko – Projektowe „R Cad Projekt” R. Ciecierska

07 – 411 Rzekuń, Ławy 76D

za kwotę: 29.520,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych 00/100)

 

Część 4. „Przebudowa ul. Sikorskiego w msc. Zabrodzie, Kruki, Antonie, Łazy, Białobrzeg Bliższy”

Firma DiM – PROJEKT Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze Dróg i Mostów Leszek Chmielewski

07 – 410 Ostrołęka

ul. Wybickiego 20

za kwotę: 36.900,00 zł brutto (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset złotych 00/100)

 

Część 1. „Przebudowa dróg gminnych w msc. Olszewo – Borki ”

Odstąpiono od wyboru oferty – zostanie ogłoszone odrębne postępowanie.

 


Olszewo – Borki,  26 kwietnia 2016r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

I. Gmina Olszewo–Borki zaprasza do złożenia oferty cenowej na OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO–KOSZTORYSOWEJ na: ,,Przebudowę dróg gminnych, w gminie Olszewo–Borki", dalej zwanej dokumentacją w częściach:

Część 1. Przebudowa dróg gminnych w msc. Olszewo – Borki.

1) Dokumentacja przebudowy dróg gminnych w msc. Olszewo – Borki obejmuje ulice: Wyspiańskiego, Konopnickiej, Norwida, Szymanowskiego, Kossaka, Malczewskiego, Witkiewicza, Armii Krajowej, Pogodna, Miła, Kolejowa, Rzemieślnicza, Chopina, Dunikowskiego, Chełmońskiego, Mickiewicza, Perłowa, Słowackiego, Sienkiewicza, Reja, Kochanowskiego, łączna długość 8 140 mb. W ramach dokumentacji należy zaprojektować brakujące odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, połączenie sieci wodociągowej w pierścienie, wyprowadzenia przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do granicy każdej działki,

2) Termin wykonania 20 sierpnia 2016r.

Część 2. Przebudowa ul. Kościelnej w msc. Nowa Wieś.

1) Dokumentacja przebudowy dróg gminnych w msc. Nowa Wieś, obejmuje ul Kościelną o długości 1 000 mb i teren pod budowę parkingów przy kościele i cmentarzu parafialnym przy ul. Kościelnej. W ramach dokumentacji należy zaprojektować brakujące odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, połączenie sieci wodociągowej w pierścienie, wyprowadzenia przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do granicy każdej działki,

2) Termin wykonania 20 listopada 2016r.

Część 3. Przebudowa drogi gminnej w msc. Zabiele Piliki - Zabiele Wielkie.

1) Dokumentacja przebudowy dróg gminnych w msc. Zabiele Piliki - Zabiele-Wielkie od drogi wojewódzkiej DW 626 do drogi wojewódzkiej DW 544, łączna długość 3 760 mb

Dokumentację należy przygotować pod wydanie decyzji realizacji inwestycji drogowych (ZRID) zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. (z późn. zm.)  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

2) Termin wykonania 20 listopada 2016r.

Część 4. Przebudowa ul. Sikorskiego w msc. Zabrodzie, Kruki, Antonie, Łazy, Białobrzeg Bliższy.

1) Dokumentacja przebudowy drogi gminnej - ul. Sikorskiego obejmuje ciąg drogowy od mostu na rzece Piasecznica w msc. Zabrodzie /Kruki do mostu na rzece Omulew w msc. Białobrzeg Bliższy, łączna długość 4 430 mb. W ramach dokumentacji należy zaprojektować brakujące odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, połączenie sieci wodociągowej w pierścienie, wyprowadzenia przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do granicy każdej działki,

2) Termin wykonania do 20 lipca 2016r.

Uwaga! Przedstawione długości dróg są szacunkowe i mogą ulec zmianie do 10%.

 1. Dokumentacja winna obejmować:
 • przebudowę lub budowę nawierzchni w/w dróg gminnych i parkingów,
 • budowę ciągów pieszo-rowerowych lub pieszych wzdłuż przebudowywanych ulic,
 • budowę zjazdów na drogi gminne i wewnętrzne,
 • budowę zjazdów na działki prywatne (bramy i furtki);
 • budowę kanalizacji deszczowej i/lub odwodnienia powierzchniowego,
 • budowę zatok autobusowych i infrastruktury towarzyszącej (perony, przejścia dla pieszych itp),
 • oznakowanie pionowe i poziome z uzgodnioną stałą organizacją ruchu,
 • uzgodnienia z Zamawiającym zaproponowanych rozwiązań drogowych.

III.  W ramach wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji Wykonawca winien przedstawić odrębnie dla każdej z części:

1/ kartę informacyjną przedsięwzięcia opracowaną zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353), w 3 egz., w tym 1 egz. w formie elektronicznej (pdf),

2/ dokumentację geotechniczną rozpoznania podłoża gruntowego pod planowane inwestycje, opracowaną zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych   (Dz.U. z 2012r. poz. 463), w 6 egz., w tym 1 egz. w formie elektronicznej (pdf),

3/ dokumentację projektową opracowaną zgodnie z art. 34, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 209) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462 ze zmianami) wraz z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA– zgodnie z art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 209), każdy w  6 egz., w tym 1 egz. w formie elektronicznej (pdf) na płycie CD,

4/ specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych opracowaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129), każda w 3 egz., w tym 1 egz. w formie elektronicznej (pdf) na płycie CD,

5/ przedmiar robót i kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004r., nr 130, poz. 1389 ze zm.), każdy w 3 egz., w tym 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf) na płycie CD,

6/ niezbędne uzgodnienia - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dokumenty do pobrania

 

IV.      Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

  1. Formularz oferty – załącznik nr 1
  2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2
  3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia – załącznik nr 3
  4. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień – załącznik nr 4.
 1. V.        Opis  sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
  1.  Cena przedstawiona w załączniku nr 1 powinna zawierać:

1/ Wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

2/ Obowiązujący podatek VAT od towarów i usług  (jeżeli Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT),

3/ Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę  jest obowiązująca przez okres ważności umowy  i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:

1/ cena ryczałtowa podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie,

2/ oferta cenowa winna być sporządzona w języku polskim,

3/ oferta może obejmować całość zamówienia lub każdą jego część,

4/ formularz oferty należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

 

VI. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 9.05.2016r. do godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Olszewo – Borki, ul. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo – Borki (Biuro Podawcze);

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

Kontakt z Zamawiającym:

tel. 029/761 31 07, fax 29/643 20 74, 

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz.2164 z zm.)  wobec zamówienia nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W związku z powyższym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa ofert nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Hydroquinone and retin a cream buy retinol cream
Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

Akceptuj pliki cookie dla tej strony.

EU Cookie Directive Module Information