11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG52.jpg

Analiza rynku - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Olszewo – Borki, dnia 18.04.2014r.

 

INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informuję, iż w wyniku analizy ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas  realizacji zadania pn.: Budowa drewnianej wiaty grillowej wraz z wiszącym grillem, stołami i ławami oraz budowa drewnianego budynku gospodarczego na sprzęt turystyczny w msc. Przystań.” wybrana została oferta Pana Roberta Majchrzaka – osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, za kwotę: 2.400,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące czterysta złotych brutto).

Dziękuję za udział w postępowaniu i zapraszam do wzięcia udziału w kolejnych postępowaniach prowadzonych przez Gminę.


Olszewo – Borki dnia 15.04.2014r.

PR.271.1.2014/AR

 

dotyczy: rozeznanie rynku na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn.: ,,Budowa drewnianej wiaty grillowej wraz z wiszącym grillem, stołami i ławami oraz budowa drewnianego budynku gospodarczego na sprzęt turystyczny w msc. Przystań.”

 WYJAŚNIENIE

Poprzez zapisy rozdziału III pkt 5 zapytania ofertowego należy rozumieć, iż Zamawiający wymaga przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu zgodnych z zapisami § 24 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 165 poz. 987), tj.:

„§ 24. 1. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).

2. Kierować robotami budowlanymi oraz wykonywać nadzór inwestorski przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków mogą osoby, które spełniają wymagania określone w ust. 1 oraz odbyły co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.”


Olszewo – Borki dnia 10.04.2014r.

PR.271.1.2014/AR

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego
w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

 

Gmina Olszewo – Borki zaprasza do złożenia oferty cenowej na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn.: ,,Budowa drewnianej wiaty grillowej wraz z wiszącym grillem, stołami i ławami oraz budowa drewnianego budynku gospodarczego na sprzęt turystyczny w msc. Przystań.” Dwór w Przystani z 1928 roku oraz park są wpisane do księgi zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego pod numerem A -511.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 165 poz. 987) wykonywać nadzór inwestorski przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków mogą osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane określone  przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane oraz odbyły co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.

I. Termin realizacji zamówienia:

Otwarcie ofert na realizację zadania pn.: ,,Budowa drewnianej wiaty grillowej wraz z wiszącym grillem, stołami i ławami oraz budowa drewnianego budynku gospodarczego na sprzęt turystyczny w msc. Przystań.” nastąpiło dnia 07.04.2014r. Kwota najniższej złożonej oferty wynosi: 162.317,22 zł brutto

Przekazanie protokolarnie terenu (placu) budowy w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy,

Rozpoczęcie robót w ciągu 7 dni od daty przekazania terenu budowy,

Termin zakończenia inwestycji – planowany do dnia 20.05.2014r.

Termin realizacji zamówienia może zostać przedłużony w przypadku przedłużenia terminu realizacji w/w zadania.

 II. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie w szczególności:

1) wykonywanie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013.1409 j.t)oraz aktów wykonawczych – w specjalności:

  • konstrukcyjno – budowlanej w zakresie nadzorowania i kontrolowania budowy i robót.

2) prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót budowlanych zgodnie z dokumentacją będącą załącznikiem do umowy z Wykonawcą robót budowlanych,

3) koordynowanie wykonawstwa robót wszystkich branż przewidzianych do realizacji w dokumentacji projektowej,

4) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót,

5) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót, a  w  razie potrzeby uzyskanie opinii autora projektu,

6) opiniowanie propozycji zmian technologii wykonania oraz zastosowania materiałów i urządzeń proponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych lub Zamawiającego,

7) uczestniczenie przy przeprowadzaniu wszelkich prób, pomiarów i urządzeń,

8) udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej umowy,

9) dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,

10) prowadzenie rozliczeń robót w zakresie rzeczowo – finansowym,

11) uczestniczenie w komisji odbioru końcowego zadania oraz w komisjach odbiorów gwarancyjnych.

III. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1) formularz oferty według załączonego wzoru - załącznik nr 1

2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ustawy Pzp – załącznik nr 2

3) oświadczenie na okoliczność braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 i 2 - załącznik nr 3

4) Wykaz co najmniej dwóch usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, gdzie pełnił funkcję inspektora nadzoru  przy realizacji robót  budowlanych o wartości minimum 100.000,00 zł brutto każda przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 165 poz. 987) z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty wymienione w wykazie zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończone – załącznik nr 4

5) uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej w zakresie nadzorowania i kontrolowania budowy i robót przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków oraz dokumenty potwierdzające odbycie co najmniej 2-letniej praktyki zawodowej na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków – wymóg wynikający z § 24 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 165 poz. 987)

 

Dokumenty o których mowa w pkt 1-4 mają być złączone do oferty w formie oryginałów, pozostałe mogą być złożone w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Załączniki do pobrania

IV. Cena powinna zawierać:

1) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

2) obowiązujący podatek VAT od towarów i usług (jeżeli Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT),

3) cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę  jest ceną ryczałtową obowiązującą przez okres ważności umowy  i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

V. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn.: ,,Budowa drewnianej wiaty grillowej wraz z wiszącym grillem, stołami i ławami oraz budowa drewnianego budynku gospodarczego na sprzęt turystyczny w msc. Przystań.”, „Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”,

2) cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie,

3) oferta cenowa winna być sporządzona w języku polskim,

4) oferta musi obejmować całość zamówienia,

5) formularz oferty należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

VI. Miejsce i termin złożenia oferty:

  1. ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.04.2014r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Olszewie – Borkach, ul. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo – Borki, pokój nr 2A (biuro podawcze).
  2. oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

VII. Kontakt z Zamawiającym:

tel. 029 761 –  31 – 07, fax 029 761-32-23.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2013. 907 z późn. zm.) wobec zamówienia nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku z powyższym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa ofert nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.

 

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!