11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG52.jpg

Drugi przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż autobusu

Cannot find sprzedaz_autobusu folder inside /users/0006/olszewo/www/olszewo-borki.pl/images/galerie/2016sprzedaz_autobusu/ folder.
Admiror Gallery: 4.5.0
Server OS:WisePanel Web Server
Client OS:Unknown
PHP:5.6.32

Olszewo-Borki, 28.04.2014 r.

 

Nr sprawy ROSO.2613.1.2014

 OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dot. II przetargu pisemnego ofertowego nieograniczonego Nr ROSO.2613.1.2014  na sprzedaż autobusu szkolnego AUTOSAN H9-21.41  

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Olszewo-Borki, 07-415 Olszewo-Borki, ul. Wł. Broniewskiego 13

Tel.(029)761-31-07,  fax (029) 761-32-23

ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w II postępowaniu, które odbyło się w dniu 23 kwietnia 2014r. na sprzedaż autobusu szkolnego AUTOSAN H9-21.41

Wybrano ofertę złożoną przez oferenta:

   Oferta nr 2 – Jacek Osowiecki zam. ul. Jesionowa 7, 07-205 Rząśnik

Wykonawca przedłożył ofertę zakupu autobusu za kwotę brutto 10.900,00 zł, tj. za minimalną cenę sprzedaży, za którą Zamawiający zgodził się sprzedać pojazd będący przedmiotem postępowania.

Umowa kupna-sprzedaży zostanie podpisana po zaksięgowaniu wpłaty od Kupującego. Wydanie przedmiotu  postępowania nastąpi w terminie uzgodnionym z Kupującym.


Olszewo-Borki, dn. 10.04.2014 r.

ROSO.2613.1.2014

 

OGŁOSZENIE
O
 DRUGIM PRZETARGU PISEMNYM OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU SZKOLNEGO AUTOSAN S.A.

 

Gmina Olszewo-Borki ogłasza drugi przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na sprzedaż:

AUTOBUS SZKOLNY AUTOSAN H9-21.41

- nr rejestracyjny: WOS A856

- nr identyfikacyjny pojazdu: SUASW3AAPYS021705

- nr silnika: 267256

- rok produkcji: 2000

- data pierwszej rejestracji: 04.07.2000 r.

- rodzaj paliwa: ON

- pojemność silnika: 6540,00 cm3

- badanie techniczne aktualne do 30.06.2014 r.                   

Przód autobusu uszkodzony w wyniku niewielkiej kolizji drogowej.

1. Minimalna kwota sprzedaży: 10 900,00 zł. brutto (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100).

2. Pisemna oferta powinna zawierać:

a) dane oferenta:

- osoby fizyczne (imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, telefon),

- pozostałe osoby lub jednostki (nazwa, dokładny adres, telefon, wypis z właściwego rejestru, osoba do reprezentacji podmiotu lub pełnomocnictwo do podpisania oferty udzielone przez osoby upoważnione),

b) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,

c) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu,

d) datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upoważnionej.


3. Autobus można oglądać na placu szkolnym Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Olszewie-Borkach w terminie uzgodnionym uprzednio telefonicznie. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Juliusz Zdanowicz tel. 29 761 31 07 wew. 116 w godz. 8:00 – 16:00 w każdy dzień roboczy.

4. Oferty należy składać w siedzibie sprzedającego - Urząd Gminy w Olszewie-Borkach ul. Władysława Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki, pok. nr 2A (biuro podawcze) - wg załączonego wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia do dnia 23.04.2014 r. do godz. 12:30 w zamkniętej kopercie, na której winno być napisane:

"OFERTA NA ZAKUP AUTOBUSU SZKOLNEGO AUTOSAN”  

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.04.2014 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy - sala konferencyjna (parter pok. 1C).

6. Oferta zostanie odrzucona jeśli będzie niekompletna, bądź nieczytelna, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

7. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.

8. Kryterium wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa cena - 100 %.

9. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert z najwyższą ceną Sprzedający zastrzega sobie prawo do kontynuowania przetargu w formie aukcji. Kwota postąpienia - 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100).

10. Kwota wadium: Wadium w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) należy wnieść  wyłącznie w formie pieniężnej w złotych polskich na konto bankowe urzędu: Bank Spółdzielczy w Ostrołęce nr rachunku 44 8922 0009 0000 0361 2000 0030, z adnotacją: POSTĘPOWANIE NR ROSO.2613.1.2014OFERTA NA ZAKUP AUTOBUSU SZKOLNEGO AUTOSAN” w terminie do dnia 23.04.2014 r. do godz. 12.30. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy sprzedającego.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty zostały odrzucone lub wpłynęły po terminie, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.

Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy. 

11. Osoba wyłoniona w przetargu zostanie zaproszona do podpisania umowy w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach w terminie określonym przez Sprzedającego.

12. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ogłoszenia wyniku przetargu.

13. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi wyłącznie po zawarciu umowy kupna - sprzedaży i zapłaceniu kwoty nabycia.

14. Ogłoszenie o wyniku przetargu zostanie opublikowane na stronie Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach www.olszewo-borki.ploraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach. Oferenci biorący udział w przetargu o jego wyniku zostaną powiadomieni pisemnie.

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania i unieważnienia przetargu, a także zmianę jego warunków bez podania przyczyny.

 

Załącznik nr 1 - oferta na zakup

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!