11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG

Analiza rynku - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Olszewo-Borki w 2019r

Olszewo-Borki, dn.13 grudnia  2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

 

Gmina Olszewo - Borki zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na zadanie pn.: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Olszewo-Borki w  2019r. 

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1.
Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie gminnych dróg i miejsc użyteczności publicznej w granicach administracyjnych Gminy Olszewo-Borki  w  2019 roku z możliwością przedłużenia na  rok następny, polegające na:

1.1 utrzymywaniu w przejezdności wyznaczonych dróg poprzez odśnieżanie pługami, posypanie materiałami uszorstniającymi,

1.2 zmniejszaniu śliskości: usunąć z nawierzchni warstwę gołoledzi lub cienką warstwę zlodowaciałego śniegu lub ubitego śniegu poprzez posypanie materiałami uszorstniającymi (piaskiem) i środkami chemicznymi zgodnie z Rozporządzeniem (Dz. U. z 2005 nr 230 poz. 1960)

Likwidowanie grubych warstw lodu, zlodowaciałego lub ubitego śniegu: warstwy takie powinny być usuwane z nawierzchni mechanicznie lub mechanicznie i chemicznie tzn. po usunięciu mechanicznym warstw lodu lub śniegu można zastosować środki chemiczne do likwidacji cienkich pozostałości lodu i śniegu. Warstwy lodu i zlodowaciałego śniegu powinny być posypane piaskiem/kruszywem.

1.3   Odśnieżaniu:

 • chodników w msc. Nowa Wieś (ul. Szkolna od ul. Reymonta do szkoły podstawowej) i w msc. Olszewo- Borki (ul. Kolejowa od ul. Warszawskiej do ul. Średniej, ul. Średnia od ul. Kolejowej do zabudowań, ul. Wyspiańskiego i ul. 3 Maja od ul. Broniewskiego do kościoła),
 • odśnieżaniu parkingów i miejsc postojowych (przy szkołach, przedszkolach, ośrodkach zdrowia, kościołach, Urzędzie Gminy),
 • zatok autobusowych i ścieżek rowerowych

1.4    wywożeniu śniegu.

 1. Teren gminy podzielono na 3 sektory (obszary) w zakresie usługi, według załącznika graficznego.
 2. Przewidywany zakres usług na jeden rok obejmuje ogółem:
 • odśnieżanie dróg pługiem i posypywanie materiałami uszorstniającymi wskazanych miejsc przez    Zamawiającego- około 600 godzin,
 • odśnieżanie chodników - około 50 godzin,
 • odśnieżanie parkingów i miejsc postojowych -około 80 godzin,
 • wywożenie śniegu- około 600 m3
 1. Zakres usług realizowany będzie w obrębie 40 miejscowości (38 sołectw) na długości około 250 km dróg
  gminnych w podziale na sektory:

Sektor I: na północy granicą jest droga wojewódzka nr 544 Ostrołęka - Żebry-Chudek. Sektor ten obejmuje następujące miejscowości: Dobrołęka, Drężewo, Grabowo, Grądzik, Kordowo, Kruki, Nakły, Nożewo, Olszewo-Borki, Stepna Michałki, Stepna Stara, Żebry Ostrowy I, Żebry Ostrowy II, Żebry Perosy, Żebry-Sławki, Żebry-Stara Wieś, Żebry-Żabin, Żerań Duży, Żerań Mały.

Sektor II: msc: Antonie, Białobrzeg Bliższy, Białobrzeg Dalszy, Drężewo, Kruki, Łazv, Przystań, Siarki, Zabrodzie, Żebry-Chudek.

Sektor III: msc: Chojniki, Działyń, Grabnik, Grabówek, Mostowo, Mostówek, Nowa Wieś, Przystań, Rataje, Rżaniec, Wyszel, Zabiele Piliki, Zabiele Wielkie, Żebry-Wierzchlas.

 1. Wykonawca jest zobowiązany do:

- zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania prac.

- zapewnienia osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia (kierowcy) posiadających znajomość układu komunikacyjnego na terenie gminy Olszewo-Borki.

- zapewnienia minimum:

 • sektor I dwóch pługów do odśnieżania i jednej piaskarko - solarki
 • sektor II dwóch pługów do odśnieżania i jednej piaskarko - solarki
 • sektor  III trzech pługów do odśnieżania i jednej piaskarko - solarki
 1. Za jakość stosowanych materiałów oraz wykonywanych prac i ich zgodność z wymaganiami odpowiada Wykonawca. Do odśnieżania oraz usuwania śliskości zimowej mogą być używane wyłączenie pojazdy i maszyny drogowe zarejestrowane oraz posiadające dopuszczenie do ruchu na drogach publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zadeklarowanego sprzętu przed podpisaniem umowy.

 2. Rozpoczęcie prac przez Wykonawcę nastąpi na podstawie zgłoszenia dokonanego przez uprawnionego pracownika Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach w formie telefonicznej, faxem lub e-maiłem (osoby upoważnione do zgłoszeń zostaną wskazane na etapie zawarcia umowy).

Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do prac w ciągu 1 godziny od chwili zgłoszenia.

II. Wymagany termin realizacji zamówienia:

         od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.z możliwością przedłużenia na rok następny.

III. Kryterium oceny ofert:

Przy wyborze Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny, i tak:
- cena za 1 godzinę pracy za usługi z pkt I ppkt 1.1 -1.3

- cena za 1 m3 wywiezionego śniegu za usługi z pkt I ppkt 1.4

IV. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

 1. Wypełniony Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1
 2. Oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone przepisami art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2
 3. Oświadczenie na okoliczność braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Załącznik Nr 3
 4. Oświadczenie w sprawie udziału podwykonawców Załącznik Nr 4
 5. Wykaz podstawowego sprzętu przewidzianego do wykonania zamówienia według załączonego wzoru Załącznik nr 5

Załączniki do pobrania

V. Wynagrodzenie za realizację zadania:

W terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z raportem dziennym pracy sprzętu, płatne przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy.

VI. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

2) cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie,

3) oferta cenowa winna być sporządzona w języku polskim,

4) dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne sektory lub wywożenie śniegu

5) formularz oferty należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

VII. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24.12.2018r. do godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego 07-415 Olszewo - Borki, ul. Broniewskiego 13

VIII. Kontakt z Zamawiającym:

tel. 029 761-31-07 wew.l13 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) wobec zamówienia nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W związku z powyższym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa ofert nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!