11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG52.jpg

Analiza rynku - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach

Olszewo - Borki, dn. 01.04.2014 r.

 

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach

 

Urząd Gminy w Olszewie - Borkach zaprasza do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości w złotych polskich kwoty 14.000 euro na Zakup i dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach, zgodnie z poniższym:

Lp.

Przedmiot zamówienia

Ilość sztuk

 

1.

HP Pro 3500 MT (D5S51EA)
Kod producenta: [D5S51EA]

4

 
 

2.

20'' LG 20EN33SS-B czarny
Kod producenta: [20EN33SS-B]

4

 
 

3.

Komputer Lenovo AIO C440 i3-3240 4GB 500GB Win8 21,5" multi-touch Kod producenta: [57-318303]

1

 
 

4.

Seagate Wireless PLus 1TB Wifi/USB3.0 Kod producenta: [STCK1000200]

1

 

5.

HP LaserJet M1132 MFP
Kod producenta: [CE847A]

1

 

6.

D-Link Wireless N Range Extender - DAP-1320
Kod producenta: [DAP-1320]

1

 

7.

Linksys WET610N
Kod producenta: [WET610N-EU]

1

 

 

Wymagania dotyczące oferty

 1. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w ogłoszeniu w celu prawidłowego przygotowania oferty.
 2. Złożona oferta powinna być zgodna z wymaganiami ogłoszenia pod rygorem jej odrzucenia.
 3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (wypełniony „Formularz cenowy").
 4. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
 5. Wykonawca poda na formularzu oferty wynagrodzenie brutto, które oczekuje otrzymać za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Ofertę należy złożyć w języku polskim.
 8. Ofertę na druku wg załącznika nr 1, należy złożyć w formie pisemnej w terminie do 9.04.2014 r.w siedzibie Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach ul. Wł. Broniewskiego 13 pok. 9 (sekretariat) w następujących formach (każdorazowo decyduje data wpływu do Zamawiającego):  osobiście do siedziby Zamawiającego adres j.w.,  przesłać listem tradycyjnym na adres j.w., przesłać faxem na nr +48 29 761 32 23, przesłać elektronicznie (jeden plik PDF) na mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 9. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę i zostaną zwrócone wykonawcom.
 10. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść i układ graficzny muszą być zgodne z formularzami załączonymi do ogłoszenia, oferta powinna zawierać: nazwę i adres Wykonawcy, dane kontaktowe Wykonawcy, wartość oferty (netto oraz brutto) i ceny jednostkowe, termin ważności oferty.

Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień do treści złożonej oferty.
 2. Zamawiający wzywa, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.
 3. Zamawiający poprawia w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie;

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem nie powodujące istotnych zmian w treści oferty;

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 1. Jeśli Wykonawca, w którego ofercie zamawiający dokonał poprawek omyłek polegających na niezgodności oferty z ogłoszeniem nie powodujących istotnych zmian w treści oferty, w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na dokonanie tych poprawek, spowoduje to odrzucenie jego oferty.
 2. Zamawiający nie przewiduje organizacji publicznego otwarcia ofert.
 3. Kryterium oceny ofert - 100 pkt cena najniższa.

Informacja o sposobie porozumiewania się

 1. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się drogą pisemną z dopuszczeniem możliwości przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą faxu +48 29 761 32 23 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  przy czym dla swojej ważności ten sposób korespondencji wymaga dotarcia treści pisma do Zamawiającego przed upływem terminu. Korespondencję uważa się za doręczoną z chwilą, gdy doszła ona do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jej treścią.
 2. W przypadku uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny 29 761 31 07 wew. 108 lub mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)  wobec zamówienia nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W związku z powyższym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa ofert nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.

 

 

 

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!