11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG52.jpg

Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż autobusu

Cannot find sprzedaz_autobusu folder inside /users/0006/olszewo/www/olszewo-borki.pl/images/galerie/2016sprzedaz_autobusu/ folder.
Admiror Gallery: 4.5.0
Server OS:WisePanel Web Server
Client OS:Unknown
PHP:5.6.32

Nazwa i adres Sprzedającego:

Gmina Olszewo-Borki, 07-415 Olszewo-Borki, ul. Wł. Broniewskiego 13,

tel. 29 761 31 07,  fax.: 29 761 32 23

ogłasza unieważnienie przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż autobusu szkolnego Autosan S.A.  Złożono jedną ofertę. Oferta opiewała na kwotę niższą od minimalnej ceny sprzedaży wyznaczonej przez Sprzedającego.

 


Olszewo-Borki, dn. 24.03.2014 r.

ROSO.2613.1.2014

 

OGŁOSZENIE
O
  PRZETARGU PISEMNYM OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU SZKOLNEGO AUTOSAN S.A.

 

Gmina Olszewo-Borki ogłasza przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na sprzedaż:

AUTOBUS SZKOLNY AUTOSAN H9-21.41

- nr rejestracyjny: WOS A856

- nr identyfikacyjny pojazdu: SUASW3AAPYS021705

- nr silnika: 267256

- rok produkcji: 2000

- data pierwszej rejestracji: 04.07.2000 r.

- rodzaj paliwa: ON

- pojemność silnika: 6540,00 cm3

- badanie techniczne aktualne do 30.06.2014 r.                   

Przód autobusu uszkodzony w wyniku niewielkiej kolizji drogowej.

1. Minimalna kwota sprzedaży: 14 000,00 zł. brutto (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100).

2. Pisemna oferta powinna zawierać:

a) dane oferenta:

- osoby fizyczne (imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, telefon),

- pozostałe osoby lub jednostki (nazwa, dokładny adres, telefon, wypis z właściwego rejestru, osoba do reprezentacji podmiotu lub pełnomocnictwo do podpisania oferty udzielone przez osoby upoważnione),

b) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,

c) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu,

d) datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upoważnionej.


4. Autobus można oglądać na placu szkolnym Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Olszewie-Borkach w terminie uzgodnionym uprzednio telefonicznie. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Juliusz Zdanowicz tel. 29 761 31 07 wew. 116 w godz. 8:00 – 16:00 w każdy dzień roboczy.

5. Oferty należy składać w siedzibie sprzedającego - Urząd Gminy w Olszewie-Borkach ul. Władysława Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki, pok. nr 2A (biuro podawcze) - wg załączonego wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia do dnia 7.04.2014 r. do godz. 10:00 w zamkniętej kopercie, na której winno być napisane:

"OFERTA NA ZAKUP AUTOBUSU SZKOLNEGO AUTOSAN”  

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7.04.2014 r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Gminy - sala konferencyjna (parter pok. 1C).

7. Oferta zostanie odrzucona jeśli będzie niekompletna bądź nieczytelna, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

8. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.

9. Kryterium wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa cena - 100 %.

10. Kwota wadium: Wadium w wysokości 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100) należy wnieść  wyłącznie w formie pieniężnej w złotych polskich na konto bankowe urzędu: Bank Spółdzielczy w Ostrołęce nr rachunku 44 8922 0009 0000 0361 2000 0030, z adnotacją: POSTĘPOWANIE NR ROSO.2613.1.2014OFERTA NA ZAKUP AUTOBUSU SZKOLNEGO AUTOSAN” w terminie do dnia 7.04.2014 r. do godz. 10.00. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy sprzedającego.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty zostały odrzucone lub wpłynęły po terminie, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.

Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy. 

11. Osoba wyłoniona w przetargu zostanie zaproszona do podpisania umowy w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach w terminie określonym przez sprzedającego.

12. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ogłoszenia wyniku przetargu.

13. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi wyłącznie po zawarciu umowy kupna - sprzedaży i zapłaceniu kwoty nabycia.

14. Ogłoszenie o wyniku przetargu zostanie opublikowane na stronie BIP Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach. Oferenci biorący udział w przetargu o jego wyniku zostaną powiadomieni pisemnie.

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania i unieważnienia przetargu, a także zmianę jego warunków bez podania przyczyny.

 

Załącznik nr 1 - oferta na zakup

ZAPYTANIA i ODPOWIEDZI

W odpowiedzi na pytania telefoniczne dołączamy materiał zdjęciowy oraz informujemy, że:

  1. Silnik pojazdu jest oryginalny, nigdy nie był remontowany, na nominale, miał tylko wymieniane głowice 4 lata temu, nie miał żadnych innych poważnych napraw(stan licznika widoczny na zdjęciu),
  2. Olej wymieniany był regularnie co 15 tys. km, silnik nie brał oleju-bez ubytków,
  3. Pojazd posiada miękkie fotele (widoczne na zdjęciu) z podłokietnikami,
  4. Autobus był lakierowany od dołu do listw (kufry) w 2006 roku.
  5. Stan bieżnika średni (widoczny na zdjęciu).

 

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!