Pain-relief infobuy Lioresal online | order trazodone online | Info sitebuy Flagyl without prescription | Instructions, 5mg, 20 mg pills best priceCialis best price | Acheter cialis sur internet acheter Cialis sans ordonnance
1.jpg2.jpg3.jpg4.JPG5.JPG

Analiza rynku - Przebudowa dróg gminnych w w gminie Olszewo-Borki

 

Protokół z otwarcia ofert

 


Olszewo – Borki dnia 20 kwietnia 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Olszewo – Borki zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych polskich kwoty 30.000 euro na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: ,,Przebudowa dróg gminnych w w gminie Olszewo-Borki” składającego się z dwóch części:

Część I ,,Przebudowa ulicy Chełmońskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Olszewo-Borki’

Część II ,,Przebudowa ulicy Chopina wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Olszewo-Borki.’’

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i prowadzone jest w celu realizacji zasady konkurencyjności. Nie stanowi zapytania o cenę w trybie art. 69 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

I.  Realizacja inwestycji:

 1. Celem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego i w jego imieniu usługi inspektora nadzoru dla zadania pn.: ,,Przebudowa dróg gminnych w  gminie Olszewo-Borki” składającego się z dwóch części:

    Część I ,,Przebudowa ulicy Chełmońskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą  w msc. Olszewo-Borki’’

       Część II ,,Przebudowa ulicy Chopina wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Olszewo-Borki.’’

 1. W dniu 21 marca 2018 r. nastąpiło otwarcie ofert w przetargu nieograniczonego na realizację przedmiotowego zadania, obecnie trwa postępowanie celem wyboru Wykonawcy.
 2. Dokumentacja projektowa do pobrania ze strony http://bip.olszewo-borki.samorzady.pl/?a=1202
 3. Wartość robót według najkorzystniejszej oferty wynosi:

Część I ,,Przebudowa ulicy Józefa Chełmońskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą  w msc. Olszewo-Borki.’’, kwota 1012.616,00 zł brutto

Część II:,,Przebudowa ulicy Chopina wraz z infrastrukturą towarzyszącą  w msc. Olszewo-Borki.’’, kwota 1007.885,00 zł brutto

   5.Informacja z otwarcia ofert z dnia  21.03.2018 r. dostępna jest na stronie:

http://bip.olszewo-borki.samorzady.pl/?a=1202

    6. Termin realizacji zamówienia:

1) terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia jest data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych. Planowany termin zawarcia umów 07.05.2018 r.;

2) planowany termin zakończenia robót budowlanych dla obu części - do dnia 31 sierpnia 2018 roku;

3) planowany termin zakończenia obowiązków inspektora nadzoru do 30 dni od daty zakończenia robót budowlanych.

    7. Wykonawca, w ramach ustalonego wynagrodzenia, wykonywał będzie czynności w okresie gwarancji i rękojmi, udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych, licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

    8. Płatność za realizację zamówienia będzie jednorazowa po zakończeniu realizacji zamówienia w ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

    9. Kod CPV 71520000-90 – Usługi nadzoru budowlanego.

II. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych – tj. jedna oferta na dwie części.

III. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie w szczególności:

1/ wykonywanie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz aktów wykonawczych w następujących specjalnościach:

 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
 • robót budowlanych w zakresie branży drogowej;

2/ prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót budowlanych zgodnie z dokumentacją będącą załącznikiem do umowy z Wykonawcą robót budowlanych;

3/ koordynowanie wykonawstwa robót przewidzianych do realizacji w dokumentacji projektowej;

4/kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót;

5/ rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót, a  w  razie potrzeby uzyskanie opinii autora projektu;

6/ opiniowanie propozycji zmian technologii wykonania oraz zastosowania materiałów i urządzeń proponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych lub Zamawiającego;

7/ uczestniczenie przy przeprowadzaniu wszelkich prób, pomiarów i urządzeń;

8/ udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej umowy;

9/ dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu;

10/ prowadzenie rozliczeń robót w zakresie rzeczowo – finansowym;

11/uczestniczenie w komisji odbioru częściowego i odbioru końcowego zadania oraz w komisyjnych przeglądach gwarancyjnych.

IV. Wiedza i doświadczenie

W zakresie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy, na zakończonym zadaniu, polegającym na budowie lub przebudowie drogi wraz z infrastrukturą o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto.

V. W zakresie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się dysponowaniem następującymi osobami:

1/ inspektor robót sanitarnych posiadający:

 • wymagane uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych/ kanalizacyjnych;
 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót lub kierowaniu ww. robotami.

2/ inspektor robót budowlanych w specjalności drogowej posiadający:

 • wymagane uprawnienia budowlane w specjalności drogowej;
 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót lub kierowaniu ww. robotami.
  VI.   Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
  1. Wykaz co najmniej jednej usługi wykonanej w okresie ostatnich trzech lat, gdzie pełnił funkcję inspektora nadzoru lub kierownika budowyo wartości inwestycji co najmniej 500.000,00 zł brutto wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie, np. referencje, lub zaświadczenia potwierdzające prawidłowe wykonanie usług – załącznik nr 4;
  2. Formularz oferty według załączonego wzoru – załącznik nr 1;
  3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2.1 i 2.2;
  4. Wykaz podstawowego personelu zaangażowanego w realizację zamówienia wraz z uprawnieniami i aktualnymi zaświadczeniami izby inżynierów budownictwa – załącznik nr 3;
  5. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5.

   Załączniki do pobrania

VII. Cena powinna zawierać:

1/  wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia z uwzględnieniem możliwości  wystąpienia robót uzupełniających i dodatkowych w trakcie realizacji zamówienia bez dodatkowego wynagrodzenia;

2/    obowiązujący podatek VAT od towarów i usług (jeżeli Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT);

3/  cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę  jest ceną ryczałtową obowiązującą przez okres ważności umowy  i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

VIII.    Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:

1/   przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny brutto;

2/   przez „cenę” Zamawiający rozumie koszt wykonania całego zamówienia z podatkiem VAT wskazanym przez Wykonawcę w ofercie – obejmujący cały przedmiot zamówienia;

3/  wykonanie zamówienia zostanie powierzone Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza oraz będzie spełniała wszystkie wymagane warunki.

IX.    Opis sposobu przygotowania oferty:

        1/ ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru”, „Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”;

        2/  cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie;

        3/   oferta cenowa winna być sporządzona w języku polskim;

        4/   formularz oferty należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

 X.  Miejsce i termin złożenia oferty:

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 02 maja 2018 r. do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Olszewie – Borkach, ul. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo – Borki, pokój nr 2A (biuro podawcze) lub za pośrednictwem operatora pocztowego;
 2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania;
 3. Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.

XI.    Kontakt z Zamawiającym:

tel. 503-154-630, fax 029 643-20-74, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) wobec zamówienia nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku z powyższym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa ofert nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.

Hydroquinone and retin a cream buy retinol cream
Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

Akceptuj pliki cookie dla tej strony.

EU Cookie Directive Module Information