Pain-relief infobuy Lioresal online | order trazodone online | Info sitebuy Flagyl without prescription | Instructions, 5mg, 20 mg pills best priceCialis best price | Acheter cialis sur internet acheter Cialis sans ordonnance
11.jpg12.jpg21.jpg22.jpg31.jpg32.jpg41.JPG42.jpg51.JPG52.jpg

Gospodarka gruntami

*kliknij aby zwinąć/rozwinąć opis

Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości. Podział nieruchomości zależny od ustaleń planu miejscowego

Referat Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa

Kontakt w sprawie:

Iwona Grotek

tel. 29 761-31-23 wew. 119, I-piętro pok. nr 19

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. Podział zależny od ustaleń planu miejscowego – załącznik nr 1.
 2. Załączniki:

a) Dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (aktualny odpis z księgi wieczystej, a w przypadku jej braku – zaświadczenie ze zbioru dokumentów, akt notarialny, postanowienie sądu, akt własności ziemi itp.),

b) Mapa z projektem podziału nieruchomości (wykonana przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia geodezyjne),

c) Protokół z przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi,

d) Wykaz zmian gruntowych,

e) Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej.

Dokumenty wykazane w pkt. b-e powinny być przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Opłaty

Opłata skarbowa:

Nie pobiera się

Miejsce złożenia wniosku

Biuro podawcze

Urząd Gminy w Olszewie-Borkach

ul. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki

tel. 29 761-31-07 wew. 100

czynne : od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

w środy w godzinach 8:00 – 17:00

Termin odpowiedzi

W ciągu jednego miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienie; nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Olszewo-Borki w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy złożyć w Biurze podawczym w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach.

Uwagi

Ustawowe prawo do złożenia wniosku o podział nieruchomości przysługuje właścicielowi   lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 . o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późń. zm.)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268 poz. 2663
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późń. zm.)
 4. Ustawa  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późń. zm.)

Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości. Podział nieruchomości niezależny od ustaleń planu miejscowego

Referat Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa

Kontakt w sprawie:

Iwona Grotek

tel. 29 761-31-23 wew. 119, I-piętro pok. nr 19

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. Podział niezależny od ustaleń planu – załącznik nr 2.
 2. Załączniki:

Do wniosku o podział nieruchomości należy dołączyć:

a) Dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny, postanowienie sądu, akt własności, ziemi, aktualny wyciąg z księgi wieczystej itp.)

b) Protokół z przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi,

c) Wykaz zmian gruntowych,

d) Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,

e) Mapa z projektem podziału nieruchomości (wykonana przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia geodezyjne)

Dokumenty wymienione w pkt. b-e powinny być przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Opłaty

Opłata skarbowa:

Nie pobiera się

Miejsce złożenia wniosku

Biuro podawcze

Urząd Gminy w Olszewie-Borkach

ul. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki

tel. 29 761-31-07 wew. 100

czynne : od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

w środy w godzinach 8:00 – 17:00

Termin odpowiedzi

W ciągu jednego miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienie; nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Olszewo-Borki w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy złożyć w Biurze podawczym w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach.

Uwagi

Niezależnie od ustaleń planu miejscowego podział nieruchomości może nastąpić w celu:

1) Zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków,

2) Wydzielenie działki budowlanej, jeżeli budynek został wzniesiony na tej działce przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze,

3) Wydzielenie części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa,

4) Realizacji roszczeń do części nieruchomości, wynikających z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych ustaw,

5) Realizacji przepisów dotyczących przekształceń własnościowych albo likwidacji przedsiębiorstw państwowych lub samorządowych,

6) Wydzielenie części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej,

7) Wydzielenie części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej,

8) Wydzielenie części nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego,

9) Wydzielenie części nieruchomości objętej decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,

10) Wydzielenie działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego,

11) Wydzielenie działek gruntu na terenach zamkniętych.

Ustawowe prawo do złożenia wniosku o podział nieruchomości przysługuje właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późń. zm.)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268 poz. 2663
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późń. zm.)
 4. Ustawa  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późń. zm.)

Rozgraniczenia nieruchomości

Referat Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa

 

Kontakt w sprawie:

Iwona Grotek

tel. 29 761-31-23 wew. 119, I-piętro pok. nr 19

Wymagane dokumenty

Wniosek o dokonanie rozgraniczenia – załącznik nr 3

Opłaty

Opłata skarbowa:

Nie pobiera się

Miejsce złożenia wniosku

Biuro podawcze

Urząd Gminy w Olszewie-Borkach

ul. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki

tel. 29 761-31-07 wew. 100

czynne : od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

w środy w godzinach 8:00 – 17:00

Termin odpowiedzi

Niezwłocznie (wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie)

Tryb odwoławczy

Na postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nie przysługuje zażalenie

Uwagi

Wnioskowanie o wszczęcie postępowania o rozgraniczenie przysługuje właścicielom nieruchomości oraz osobom, które maja interes prawny w tym zakresie.

Podstawa prawna

Art. 29 i 30 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z późń. zm.)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Referat Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa

Kontakt w sprawie

Ewa Rupińska

ul. Wł. Broniewskiego 13, pokój nr 19

tel. (+48 29) 761 31 23 w. 119

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - załącznik nr 1

Do wniosku należy dołączyć:

1) W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca występuje o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 - kartę informacyjną przedsięwzięcia /w trzech egzemplarzach, wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych/

2) W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - Karta informacyjna przedsięwzięcia zawierająca dane, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5, /w trzech egzemplarzach, wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych/.- załącznik nr 2

3) Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

4) Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

2. Dowód wpłaty opłaty skarbowej dokonanej w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek Nr konta 02 8922 0009 0000 0361 2000 0010 

Opłaty

Opłata skarbowa:
- od wydania decyzji - 205 zł
- od pełnomocnictwa - 17 zł
- z opłaty skarbowej zwolnione są jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego

Miejsce złożenia wniosku

Biuro Podawcze
ul Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki
tel. (+48 29) 761 31 07 w. 110
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
w środy w godzinach 8:00 - 17:00

Termin odpowiedzi

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Do ww. terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla uzyskania zewnętrznych opinii, uzgodnień w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Olszewo-Borki w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami),
- Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 ze zmianami),
- Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi - przebudowę zjazdu

Referat Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa

Kontakt w sprawie

Ewa Rupińska

ul. Wł. Broniewskiego 13, pokój nr 19

tel. (+48 29) 761 31 23 w. 119

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację / przebudowę zjazdu z drogi – Załącznik nr 1
 2. Aktualny plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z orientacją w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem planowanej lokalizacji / przebudowy zjazdu z drogi z podaniem wymiarów zjazdu oraz wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego - min. 3 egz.
 3. Załącznik graficzny powinien być podpisany przez wnioskodawcę.
 4. Oświadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, do której ma być wybudowany zjazd - na żądanie zarządcy drogi kopia dokumentu stwierdzającego posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością,
 5. Dokument stwierdzający zgodność zagospodarowania nieruchomości przylegającej do drogi z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tj.:
  - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu na żądanie zarządcy drogi,
 6. Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Ostrołęce (na żądanie zarządcy drogi),
 7. Pełnomocnictwo (w przypadku gdy wnioskodawcą nie jest właściciel nieruchomości, do której ma być wybudowany zjazd) wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie

Opłaty

Opłata skarbowa:
1. Opłata skarbowa od wydania zezwolenia wynosi 82 zł.
2. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.
3. Nie podlega opłacie skarbowej zezwolenie w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
4. Dowód wpłaty opłaty skarbowej dokonanej w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek Nr konta 02 8922 0009 0000 0361 2000 0010 

Miejsce złożenia wniosku

Biuro Podawcze
ul Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki
tel. (+48 29) 761 31 07 w. 110
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
w środy w godzinach 8:00 - 17:00

Termin odpowiedzi

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów. W sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Olszewo-Borki.

Uwagi

- Procedura dotyczy uzyskania decyzji na lokalizację / przebudowę zjazdu z drogi. Stroną decyzji administracyjnej jest zawsze inwestor będący osobą posiadającą prawo do dysponowania nieruchomością, do której ma być wybudowany zjazd. W imieniu inwestora, wniosek o wydanie decyzji może złożyć osoba przez niego upoważniona.

- Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację / przebudowę zjazdu z drogi należy złożyć  z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia tj. minimum na 14 dni przed terminem rozpoczęcia inwestycji.

- Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi wydaje się na czas nieokreślony.

- Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany.

- Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę albo wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony.

- W zezwoleniu na lokalizację zjazdu określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne, a w zezwoleniu na przebudowę zjazdu - jego parametry techniczne.

- Przed rozpoczęciem prac budowlanych istnieje obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę, a w przypadku przebudowy zjazdu dokonania zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych oraz uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym.

- Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę istnieje obowiązek uzgodnienia z zarządcą drogi projektu budowlanego zjazdu.

- Utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 260 ze zmianami),
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 ze zmianami),
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481).
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.  z 2013r. poz. 1409 z  późn. zm),
• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zmianami),
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zmianami),
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

Zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości

Referat Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa

Kontakt w sprawie

Ewa Rupińska

ul. Wł. Broniewskiego 13, pokój nr 19

tel. (+48 29) 761 31 23 w. 119

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek – Załącznik nr 1
 2. Kopia mapy :zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału ,topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu

Opłaty

Opłata skarbowa:

Nie pobiera się

Miejsce złożenia wniosku

Biuro podawcze

Urząd Gminy w Olszewie-Borkach

ul. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki

tel. 29 761-31-07 wew. 100

czynne : od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

w środy w godzinach 8:00 – 17:00

Termin odpowiedzi

W terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Uwagi

Ustawowe prawo do złożenia wniosku o podział nieruchomości przysługuje właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości.

Podstawa prawna

art.47a i art. 47b ust.5 ustawy z dnia 17 maja 1989r.( Dz. U. z 2010.193.1287 z późn. zm. / Prawo geodezyjne i kartograficzne

Opinia o możliwości ogrodzenia nieruchomości od strony drogi gminnej

Referat Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa

Kontakt w sprawie

Ewa Rupińska

ul. Wł. Broniewskiego 13, pokój nr 19

tel. (+48 29) 761 31 23 w. 119

Wymagane dokumenty

 1. Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościową z naniesioną działką i odcinkiem drogi do której przylega, z zaznaczonym na kolorowo usytuowaniem planowanego ogrodzenia.
 2. Uzgodnienie z właściwym zarządcą sieci w przypadku lokalizacji ogrodzenia w ich pobliżu.

Opłata

Opłata skarbowa:
1. Nie podlega opłacie skarbowej

 Miejsce złożenia wniosku

Biuro Podawcze
ul Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki
tel. (+48 29) 761 31 07 w. 100
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
w środy w godzinach 8:00 - 17:00

Termin odpowiedzi

- do 30 dni

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.    z 2013r. poz. 1409 z późn. zm)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 204 , poz. 2086);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 nr 75 poz.690 2009.07.08 z poź. zm.

Wydanie opinii w sprawie zgodności projektu podziałów nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Referat Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa

Kontakt w sprawie

Ewa Rupińska

ul. Wł. Broniewskiego 13, pokój nr 19

tel. (+48 29) 761 31 23 w. 119

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o podziału nieruchomości – załącznik nr 1
 2. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
 3. Mapa z projektem podziału

Opłaty

Opłata skarbowa:

Nie pobiera się

Miejsce złożenia wniosku

Biuro podawcze

Urząd Gminy w Olszewie-Borkach

ul. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki

tel. 29 761-31-07 wew. 100

czynne : od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

w środy w godzinach 8:00 – 17:00

Termin odpowiedzi

W ciągu jednego miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia; nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Olszewo-Borki w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia. Odwołanie należy złożyć w Biurze podawczym w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach.

Uwagi

Ustawowe prawo do złożenia wniosku o podział nieruchomości przysługuje właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości.

Podstawa prawna

 

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 . o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późń. zm.)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268 poz. 2663
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późń. zm.)
 4. Ustawa  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późń. zm.)

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olszewo-Borki

Referat Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa

Kontakt w sprawie

Ewa Rupińska

ul. Wł. Broniewskiego 13, pokój nr 19

tel. (+48 29) 761 31 23 w. 119

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - załącznik nr 1.
2. Ewentualny orientacyjny szkic lub mapa działki.
3. Dowód wpłaty opłaty skarbowej dokonanej w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek Nr konta 02 8922 0009 0000 0361 2000 0010 

Opłata

Opłata skarbowa:
1. Od wypisu:
1) do 5 stron 30,00zł
2) powyżej 5 stron 50,00zł
2. Od wyrysu:
1) za każdą wchodzącą w skład wypisu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20,00zł
2) nie więcej niż 200,00zł
Maksymalny koszt wypisu i wyrysu - 250 zł (Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 ze zmianami).
Ponieważ w dniu złożenia wniosku nie jest możliwe ustalenie ilości stron, które wypis i wyrys będzie zawierać, a tym samym wysokości należnej opłaty skarbowej, z góry pobierana jest opłata w podstawowej wysokości 70 zł. Przed wydaniem wypisu i wyrysu, w zależności od jego objętości, może zaistnieć konieczność dokonania dopłaty.

Miejsce złożenia wniosku

Biuro Podawcze
ul Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki
tel. (+48 29) 761 31 07 w. 100
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
w środy w godzinach 8:00 - 17:00

Termin odpowiedzi

- do 30 dni

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 1282 ze zmianami),
- Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zmianami.)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Referat Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa

Kontakt w sprawie

Ewa Rupińska

ul. Wł. Broniewskiego 13, pokój nr 19

tel. (+48 29) 761 31 23 w. 119

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – załącznik nr1
 2. Ewentualny orientacyjny szkic lub mapa działki.
 3. dowód wpłaty opłaty skarbowej dokonanej w kasie Urzędu Gminy
  lub na rachunek Nr konta 02 8922 0009 0000 0361 2000 0010 

 Opłaty

Opłata skarbowa:
- 17 zł

Miejsce złożenia wniosku

Biuro Podawcze
ul Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki
tel. (+48 29) 761 31 07 w. 100
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
w środy w godzinach 8:00 - 17:00

Termin odpowiedzi

- do 7 dni

 Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wójta Gminy Olszewo-Borki organu, który wydał odmowę zaświadczenia, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

 Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 1282 ze zmianami),
- Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 267),

Hydroquinone and retin a cream buy retinol cream
Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

Akceptuj pliki cookie dla tej strony.

EU Cookie Directive Module Information