Błąd
  • Szablon wyświetlający jest niedostępny. Skontaktuj się z administratorem witryny.

Funduszu sołecki na 2018 rok

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r. poz. 301) oraz uchwały Nr XLIII/251/14 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, podaję informację o wysokości środków w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok dla poszczególnych sołectw z terenu gminy Olszewo-Borki.

 

Tabela środków do pobrania

Kwota bazowa tj. 3.741,42 zł – została obliczona jako iloraz:

  • wykonanych dochodów bieżących gminy za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata wg stanu na dzień 31.12.2016r. – 39.172.660,80;
  • liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wg stanu na dzień 31.12.2016r. – 10 470 osób.

Wysokość funduszu sołeckiego dla danego sołectwa nie może przekroczyć dziesięciokrotności kwoty bazowej, tj. 37.414,20 zł.

Wnioski o realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok, przyjęte przez zebranie wiejskie danego sołectwa należy składać w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach ul. Wł.Broniewskiego 13 (biuro podawcze) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2017r. wraz z załącznikami.

Terminy zebrań w poszczególnych sołectwach zostaną podane do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie www.olszewo-borki.pl zakładka Fundusz Sołecki.

Przypominam, iż zgodnie ustawą o funduszu sołeckim, wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem. Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku spełniają łącznie następujące warunki:

  • są zadaniami własnymi gminy,
  • służą poprawie warunków życia mieszkańców,
  • są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

 

Wójt Gminy
Krzysztof Szewczyk /-/

Dodatkowe informacje

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

Akceptuj pliki cookie dla tej strony.

EU Cookie Directive Module Information