Pain-relief infobuy Lioresal online | order trazodone online | Info sitebuy Flagyl without prescription | Instructions, 5mg, 20 mg pills best priceCialis best price | Acheter cialis sur internet acheter Cialis sans ordonnance
11.jpg12.jpg21.jpg22.jpg31.jpg32.jpg41.JPG42.jpg51.JPG52.jpg

Drogownictwo

*kliknij aby zwinąć/rozwinąć opis

Zajęcia pasa drogowego dróg gminnych

Agnieszka Głosek

Urząd Gminy Olszewo-Borki

ul. Wł. Broniewskiego 13

Pokój  23

tel. (+48 29) 761-31-07 wew. 123

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (Do pobrania w wersji .doc).
 2. Plan sytuacyjny (skrócona dokumentacja techniczna)
 3. Projekt czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót.
 4. Harmonogram robót – w przypadku prowadzenia robót dłuższych niż 1 dzień.
 5. Ewentualne pełnomocnictwo Inwestora na reprezentowanie go w sprawach związanych z zajęciem pasa drogowego – wymagane w przypadku składania wniosku przez Wykonawcę robót.
 6. Kopia  protokółu ZUD.
 7. Kopia pozwolenia na budowę.

Opłaty:

Za zajecie 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót w pasie drogowym dróg gminnych opłata wynosi za każdy dzień zajęcia:

1) jezdni:

a) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości – 5,00 zł,

b) przy zajęciu jezdni od 20% do 50% szerokości – 10,00 zł,

c) przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości do całkowitego zajecie jezdni – 15,00 zł,

2) chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów

pieszych – 5,00 zł,

3) do elementów pasa drogowego niewymienionych w pkt. 1 i 2 opłata wynosi za każdy dzień

zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości – 5,00 zł.

 

Za zajecie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego opłaty roczne wynoszą za 1 m2 zajęcia powierzchni pasa drogowego, zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:

1) sieci wodociągowe i kanalizacyjne – 1,00 zł,

2) sieci gazowe, energetyczne, ciepłownicze i pozostałe – 40,00 zł,

3) sieci telekomunikacyjne – 150,00 zł,

3) na drogowym obiekcie mostowym – 200,00 zł.

 

Za zajecie 1 m2 pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam opłaty dzienne wynoszą:

1) zajęcie pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego:

a) poza terenem zabudowanym – 1,00 zł,

b) w terenie zabudowanym – 1,00 zł,

2) zajęcie pasa drogowego przez rzut poziomy innych obiektów – 1,00 zł,

3) za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy opłat za 1 m2 powierzchni reklamy wynosi – 2,00 zł.

Za zajecie 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione wyżej dzienne stawki opłat wynoszą:

1) za zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim stolików reklamowych,

ogródków gastronomicznych – 4,00 zł,

2) za zajecie pasa drogowego jezdni w celu wyznaczenia miejsca parkingowego na

prawach wyłączności (tzw. koperta) – 1,00 zł.

Miejsce złożenia wniosku

Biuro podawcze pok. 2 A

ul. Wł. Broniewskiego 13

07-415 Olszewo-Borki

czynne: od poniedziałku do wtorku w godzinach 8:00 – 16:00

w środy w godzinach 8:00 – 17:00

Termin odpowiedzi

- załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej

- nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Olszewo-Borki.

Podstawa prawna

Art. 20 pkt 8, art. 39 ust.3, art. 40, ust.1,2,3,6,11,13, 15 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  o  drogach  publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 140, poz.1481)

Art.104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.)

Uchwały Nr XIX/120/12 Rady Gminy Olszewo - Borki z dnia 28 marca 2012 r. (Dz. U. woj. mazowieckiego z 2012 r., poz. 3765)

Wydanie/zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym

I. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI:

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, do pobrania

2. Kserokopia licencji na wykonywanie transportu drogowego osób lub kopię zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika,

3. Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,

4. Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,

5. Zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach,

6. Cennik,

7. Wykaz pojazdów z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy,

9. Zezwolenie(w przypadku zmiany zezwolenia).

Uwagi:

1. Rozkład jazdy dodatkowo musi być zgodny z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. z 2012 r., poz. 451).

2. Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił zezwolenia, wszelkie zmiany danych, nie później niż 14 dni od dnia ich powstania.

II. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI:

ZEZWOLENIE OBEJMUJĄCE TYLKO OBSZAR GMINY

Opłata za udzielenie zezwolenia i wydanie wypisu na wykonywanie regularnych przewozów

osób – za każdy pojazd – w zależności od okresu ważności zezwolenia:

- do 1 roku opłata 101,00 zł

- do 2 lat opłata 151,50 zł

- do 3 lat opłata 202,00 zł

III. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT:

Dowód wpłaty gotówkowej lub dokument potwierdzający dokonanie przelewu / wpłaty na następujące konto bankowe Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach nr 02 8922 0009 0000 0361 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Ostrołęce.

IV. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Biuro podawcze pok. 2 A

ul. Wł. Broniewskiego 13

07-415 Olszewo-Borki

czynne: od poniedziałku do wtorku w godzinach 8:00 – 16:00

w środy w godzinach 8:00 – 17:00

V. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI:

Wydanie zezwolenia wraz z wypisem w terminie do 30 dni.

VI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Olszewo-Borki.

VII. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI:

 • Art. 18 oraz art. 20 i art. 22 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916);
 • Art. 15 ust. 1 pkt. 6 i 7 oraz art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5 poz. 13 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. z 2012 r., poz. 451)
Hydroquinone and retin a cream buy retinol cream
Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

Akceptuj pliki cookie dla tej strony.

EU Cookie Directive Module Information