cialis 20mg rezeptfrei billig kaufen rx-kaufen.online, Cialis permesso alle persone con diverse patologie concomitanti, che non ha bisogno di seguire una dieta speciale o prendere le medicine ad una certa ora del giorno acquistare cialis on line, Todos los ingredientes de Cialis sin receta son de alta calidad. Porque cuando la gente habla del área íntima de cada pareja comprar-rx.online 駉mprar Cialis,
1.jpg2.jpg3.jpg4.JPG5.JPG

Drogownictwo

*kliknij aby zwin膮膰/rozwin膮膰 opis

Zaj臋cia pasa drogowego dr贸g gminnych

Artur Liszewski

Urz膮d Gminy Olszewo-Borki

ul. Broniewskiego 13

Pok贸j聽 13

tel. (+48 29) 761-31-07 wew. 113

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o zaj臋cie pasa drogowego dr贸g gminnych (Do pobrania w wersji .doc).
 2. Plan sytuacyjny (skr贸cona dokumentacja techniczna)
 3. Projekt czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia rob贸t.
 4. Harmonogram rob贸t 鈥 w przypadku prowadzenia rob贸t d艂u偶szych ni偶 1 dzie艅.
 5. Ewentualne pe艂nomocnictwo Inwestora na reprezentowanie go w sprawach zwi膮zanych z zaj臋ciem pasa drogowego 鈥 wymagane w przypadku sk艂adania wniosku przez Wykonawc臋 rob贸t.
 6. Kopia聽 protok贸艂u ZUD.
 7. Kopia pozwolenia na budow臋.

Op艂aty:

Za zajecie 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia rob贸t w pasie drogowym dr贸g gminnych op艂ata wynosi za ka偶dy dzie艅 zaj臋cia:

1) jezdni:

a) przy zaj臋ciu jezdni do 20% szeroko艣ci 鈥 5,00 z艂,

b) przy zaj臋ciu jezdni od 20% do 50% szeroko艣ci 鈥 10,00 z艂,

c) przy zaj臋ciu jezdni powy偶ej 50% szeroko艣ci do ca艂kowitego zajecie jezdni 鈥 15,00 z艂,

2) chodnik贸w, plac贸w, zatok postojowych i autobusowych, 艣cie偶ek rowerowych i ci膮g贸w

pieszych 鈥 5,00 z艂,

3) do element贸w pasa drogowego niewymienionych w pkt. 1 i 2 op艂ata wynosi za ka偶dy dzie艅

zaj臋cia 1 m2 pasa drogowego w wysoko艣ci 鈥 5,00 z艂.

Za zajecie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczania w pasie drogowym urz膮dze艅 infrastruktury technicznej niezwi膮zanych z potrzebami zarz膮dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego op艂aty roczne wynosz膮 za 1 m2 zaj臋cia powierzchni pasa drogowego, zaj臋tego przez rzut poziomy umieszczanego urz膮dzenia:

1) sieci wodoci膮gowe i kanalizacyjne 鈥 1,00 z艂,

2) sieci gazowe, energetyczne, ciep艂ownicze i pozosta艂e 鈥 40,00 z艂,

3) sieci telekomunikacyjne 鈥 150,00 z艂,

3) na drogowym obiekcie mostowym 鈥 200,00 z艂.

Za zajecie 1 m2 pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczania w pasie drogowym obiekt贸w budowlanych niezwi膮zanych z potrzebami zarz膮dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam op艂aty dzienne wynosz膮:

1) zaj臋cie pasa drogowego zaj臋tego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub us艂ugowego:

a) poza terenem zabudowanym 鈥 1,00 z艂,

b) w terenie zabudowanym 鈥 1,00 z艂,

2) zaj臋cie pasa drogowego przez rzut poziomy innych obiekt贸w 鈥 1,00 z艂,

3) za ka偶dy dzie艅 umieszczenia w pasie drogowym reklamy op艂at za 1 m2 powierzchni reklamy wynosi 鈥 2,00 z艂.

Za zajecie 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej na prawach wy艂膮czno艣ci w celach innych ni偶 wymienione wy偶ej dzienne stawki op艂at wynosz膮:

1) za zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim stolik贸w reklamowych,

ogr贸dk贸w gastronomicznych 鈥 4,00 z艂,

2) za zajecie pasa drogowego jezdni w celu wyznaczenia miejsca parkingowego na

prawach wy艂膮czno艣ci (tzw. koperta) 鈥 1,00 z艂.

Miejsce z艂o偶enia wniosku

Biuro podawcze pok. 2 A

ul. W艂. Broniewskiego 13

07-415 Olszewo-Borki

czynne: od poniedzia艂ku do wtorku w godzinach 8:00 鈥 16:00

w 艣rody w godzinach 8:00 鈥 17:00

Termin odpowiedzi

- za艂atwienie sprawy wymagaj膮cej post臋powania wyja艣niaj膮cego powinno nast膮pi膰 nie p贸藕niej ni偶 w ci膮gu miesi膮ca, a sprawy szczeg贸lnie skomplikowanej

- nie p贸藕niej ni偶 w ci膮gu dw贸ch miesi臋cy od dnia wszcz臋cia post臋powania.

Tryb odwo艂awczy

Odwo艂anie do Samorz膮dowego Kolegium Odwo艂awczego w Ostro艂臋ce w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za po艣rednictwem W贸jta Gminy Olszewo-Borki.

Podstawa prawna

Art. 20 pkt 8, art. 39 ust.3, art. 40, ust.1,2,3,6,11,13, 15 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.聽 o聽 drogach聽 publicznych聽 (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.)

Rozporz膮dzenie Rady Ministr贸w z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okre艣lenia warunk贸w udzielania zezwole艅 na zaj臋cie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 140, poz.1481)

Art.104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.)

Uchwa艂y Nr XIX/120/12 Rady Gminy Olszewo - Borki z dnia 28 marca 2012 r. (Dz. U. woj. mazowieckiego z 2012 r., poz. 3765)

Wydanie/zmiana zezwolenia na wykonywanie przewoz贸w regularnych w krajowym transporcie drogowym

I. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENT脫W LUB ICH KOPII NIEZB臉DNYCH DO WYKONANIA US艁UGI:

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewoz贸w os贸b w krajowym transporcie drogowym, do pobrania

2. Kserokopia licencji na wykonywanie transportu drogowego os贸b lub kopi臋 zezwolenia na wykonywanie zawodu przewo藕nika,

3. Schemat po艂膮cze艅 komunikacyjnych z zaznaczon膮 lini膮 komunikacyjn膮 i przystankami,

4. Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiekt贸w dworcowych i przystank贸w, dokonanego z ich w艂a艣cicielami lub zarz膮dzaj膮cymi,

5. Zobowi膮zanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazd贸w na tabliczkach przystankowych na przystankach,

6. Cennik,

7. Wykaz pojazd贸w z okre艣leniem ich liczby oraz liczby miejsc, kt贸rymi wnioskodawca zamierza wykonywa膰 przewozy,

9. Zezwolenie(w przypadku zmiany zezwolenia).

Uwagi:

1. Rozk艂ad jazdy dodatkowo musi by膰 zgodny z wymogami okre艣lonymi w Rozporz膮dzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozk艂ad贸w jazdy (Dz. U. z 2012 r., poz. 451).

2. Przewo藕nik drogowy jest obowi膮zany zg艂asza膰 na pi艣mie organowi, kt贸ry udzieli艂 zezwolenia, wszelkie zmiany danych, nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia ich powstania.

II. RODZAJ I WYSOKO艢膯 OP艁AT ZWI膭ZANYCH Z WYKONANIEM US艁UGI:

ZEZWOLENIE OBEJMUJ膭CE TYLKO OBSZAR GMINY

Op艂ata za udzielenie zezwolenia i wydanie wypisu na wykonywanie regularnych przewoz贸w

os贸b 鈥 za ka偶dy pojazd 鈥 w zale偶no艣ci od okresu wa偶no艣ci zezwolenia:

- do 1 roku op艂ata 101,00 z艂

- do 2 lat op艂ata 151,50 z艂

- do 3 lat op艂ata 202,00 z艂

III. INFORMACJA NT. OBOWI膭ZKU PRZEDSTAWIENIA DOWOD脫W WP艁AT:

Dow贸d wp艂aty got贸wkowej lub dokument potwierdzaj膮cy dokonanie przelewu / wp艂aty na nast臋puj膮ce konto bankowe Urz臋du Gminy w Olszewie-Borkach nr 02 8922 0009 0000 0361 2000 0010 w Banku Sp贸艂dzielczym w Ostro艂臋ce.

IV. INFORMACJA NT. SPOSOBU Z艁O呕ENIA DOKUMENT脫W:

Biuro podawcze pok. 2 A

ul. W艂. Broniewskiego 13

07-415 Olszewo-Borki

czynne: od poniedzia艂ku do wtorku w godzinach 8:00 鈥 16:00

w 艣rody w godzinach 8:00 鈥 17:00

V. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA US艁UGI:

Wydanie zezwolenia wraz z wypisem w terminie do 30 dni.

VI. OPIS TRYBU ODWO艁AWCZEGO:

Odwo艂anie do Samorz膮dowego Kolegium Odwo艂awczego w Ostro艂臋ce w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za po艣rednictwem W贸jta Gminy Olszewo-Borki.

VII. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA US艁UGI:

 • Art. 18 oraz art. 20 i art. 22 ustawy z dnia 6 wrze艣nia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414).
 • Rozporz膮dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysoko艣ci op艂at za czynno艣ci administracyjne zwi膮zane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916);
 • Art. 15 ust. 1 pkt. 6 i 7 oraz art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5 poz. 13 z p贸藕n. zm.)
 • Rozporz膮dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozk艂ad贸w jazdy (Dz. U. z 2012 r., poz. 451)
Hydroquinone and retin a cream buy retinol cream
Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich us艂ug i funkcji zgodnie z Polityk膮 Plik贸w Cookies. Mo偶esz samodzielnie dostosowa膰 warunki przechowywania lub dost臋pu do plik贸w cookies w Twojej przegl膮darce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

Akceptuj pliki cookie dla tej strony.

EU Cookie Directive Module Information