Pain-relief infobuy Lioresal online | order trazodone online | Info sitebuy Flagyl without prescription | Instructions, 5mg, 20 mg pills best priceCialis best price | Acheter cialis sur internet acheter Cialis sans ordonnance
1.jpg2.jpg3.jpg4.JPG5.JPG

Nabór kandydatów do Komisji Konkursowej

Wójt Gminy Olszewo-Borki ogłasza nabór kandydatów do Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych  gminie Olszewo-Borki w 2018 roku w następujących obszarach

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. art. 30. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2017 r., poz. 1817), rozdziału XII Rocznego Programu Współpracy Gminy Olszewo-Borki z organizacjami pozarządowymi oraz niektórymi innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publiczne go na 2018 rok stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLII/280/17 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Olszewo-Borki z organizacjami pozarządowymi oraz niektórymi innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok oraz art. 13 pkt 3, art. 14 ust. 1 i art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2237)

Wójt Gminy Olszewo-Borki ogłasza nabór kandydatów do Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych  gminie Olszewo-Borki w 2018 roku w następujących obszarach:

1. Informacje ogólne:

Wójt Gminy Olszewo-Borki zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do zgłaszania kandydatów do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Olszewo-Borki w 2018 r. w następujących obszarach:

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki;

2) ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

3) realizacji programów środowiskowych o charakterze edukacyjno-profilaktycznym z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w środowisku dzieci i młodzieży;

4) przeciwdziałania i zapobiegania zjawiskom patologicznym poprzez organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży;

5) działalności informacyjnej i edukacyjnej na temat zdrowotnych i społecznych skutków używania środków psychoaktywnych.

2. Wymagania dotyczące kandydatów:

1) Członkiem Komisji Konkursowej może być osoba wskazana przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która spełnia łącznie następujące kryteria:

a) jest obywatelem RP i korzysta z pełni praw publicznych;

b) nie reprezentuje organizacji/podmiotu biorącego udział w konkursie;

c) nie pozostaje wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności;

d) ma doświadczenie w zakresie przygotowania wniosków o dotacje i realizacji projektów.

2) W pracach komisji nie może brać udziału osoba, powiązana z którymkolwiek z podmiotów biorących udział w konkursie, a więc osoba która w okresie ostatnich trzech lat była związana z którymś z podmiotów składających ofertę w otwartym konkursie ofert, a w szczególności była bądź nadal jest:

a) związana stosunkiem prawnym, z tytułu którego uzyskała przychód (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło);

b) członkiem organów wykonawczych, nadzorczych lub innych organów ww. podmiotu;

c) członkiem ww. podmiotu;

d) wolontariuszem wykonującym świadczenia na rzecz ww. podmiotu;

e) członkiem władz związków stowarzyszeń, do których należy ww. podmiot;

f)  w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz jestem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z przedstawicielami prawnymi lub członkami organów wykonawczych lub nadzorczych ww. podmiotu;

g) w innym stosunku prawnym lub faktycznym z ww. podmiotem, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.

3. Zadania komisji konkursowej:

Do zadań Komisji Konkursowej należy ocena i opiniowanie ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert, ogłoszonym Zarządzeniem nr 2/18 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 10 stycznia 2018 r. Szczegółowy zakres prac Komisji Konkursowej określi Regulamin działania, który stanowić będzie załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Olszewo-Borki w sprawie powołania Komisji Konkursowej. W szczególności zadaniem Komisji będzie:

1) stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu oraz liczby złożonych ofert,

2) ocena ofert pod względem formalnym, podjęcie decyzji o odrzuceniu ofert, które nie spełniają warunków formalnych.

3) przeprowadzenie oceny merytorycznej ofert na zasadach określonych w art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu.

4) sporządzenie listy rankingowej ocenionych ofert, zgodnie z przyznaną punktacją,

5) przedstawienie propozycji podziału środków finansowych na poszczególne oferty.

4. Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej:

1) zgłoszenie kandydata do udziału w komisji konkursowej nie jest jednoznaczne z powołaniem go do składu komisji,

2) ostateczny skład komisji konkursowej ustala Wójt Gminy Olszewo-Borki w drodze zarządzenia w sprawie powołania Komisji Konkursowej po uwzględnieniu opinii o kandydatach komórki merytorycznej Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach organizującej konkurs ofert,

3) udział w pracach Komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

5. Termin i sposób zgłaszania kandydatów do komisji:

1) termin zgłaszania kandydatów upływa 26 lutego 2018 roku,

2) zgłoszenia należy dokonać na formularzu, podpisanym przez kandydata oraz przez członków zarządu lub osoby upoważnione do reprezentacji organizacji pozarządowej/podmiotu na zewnątrz. Formularz, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia, można pobrać ze strony internetowej www.olszewo-borki.pl

3) wypełnione formularze z propozycjami kandydatów należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Olszewo-Borki, ul. Władysława Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki.

6. Uwagi końcowe:

1) zastrzega się prawo do zmiany terminu składania zgłoszeń,

2) zgłoszenia, które nie będą zawierały wszystkich wymaganych informacji i podpisów nie będą brane pod uwagę przy dokonywaniu wyboru członków komisji konkursowej.+

Załączniki do pobrania

Hydroquinone and retin a cream buy retinol cream
Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

Akceptuj pliki cookie dla tej strony.

EU Cookie Directive Module Information