11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG

Rekrutacja do pierwszych klas szkół podstawowych

Od dnia 1 marca 2018r. prowadzona będzie rekrutacja do pierwszych klas szkół podstawowych których organem prowadzącym jest gmina Olszewo Borki na rok szkolny 2018/2019

 

(Na podstawie  art. 154 ust. 1 pkt 1 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia- Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59)

1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na kolejny rok szkolny. Do klas I przyjmowane są:

 • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2011) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2012) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

2. Dziecko, które roku szkolnym 2017/2018 realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła w obwodzie której mieszka, jest przyjmowane na wniosek rodziców do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Wniosek, o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie do 28 lutego 2018 r.
3. Druki wniosków rekrutacyjnych dostępne są na stronie internetowej www.olszewo-borki.pl lub w siedzibie placówki oświatowej.
4.Nabór prowadzi się zgodnie z zarządzeniem nr 8/2018 Wójta Gminy Olszewo- Borki.   

Harmonogram czynności:

 • od 1 do 14 marca 2018r. przyjmowanie wniosków,
 • 19 marca 2018r. opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
 • od 20 do 27 marca 2018r.złożenie potwierdzenia woli zapisu kandydata,
 • 30 marca 2018r opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych
 • od 31 marca 2018r. procedura odwoławcza.

  5. Rodzice kandydatów składają do właściwego sekretariatu wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami potwierdzającymi spełnianie kryteriów przez kandydata określonymi w Uchwale Rady Gminy.
  6. Postępowanie rekrutacyjne prowadzić będzie Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora placówki oświatowej.
  7. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się do właściwej instytucji o potwierdzenie złożonych informacji we wniosku.
  8. Rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje prawo odwołania od rozstrzygnięcia komisji, w terminie 7 dni do dyrektora placówki.
  9. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania.
  10. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia 2018 r..
Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!