Pain-relief infobuy Lioresal online | order trazodone online | Info sitebuy Flagyl without prescription | Instructions, 5mg, 20 mg pills best priceCialis best price | Acheter cialis sur internet acheter Cialis sans ordonnance
1.jpg2.jpg3.jpg4.JPG5.JPG

WÓJT GMINY OLSZEWO-BORKI ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony

Wójt Gminy Olszewo-Borki ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności użytkowania wieczystego gruntu będącego własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Olszewo-Borki wraz z prawem własności posadowionych na tym gruncie budynków

 

 1. Oznaczenie geodezyjne nieruchomości:

Nieruchomość zabudowana położona w miejscowości Nowa Wieś przy ul. Leśna 2A, gm. Olszewo-Borki, oznaczona nr 2285/13 o powierzchni 1,1978 ha, objęta księgą wieczystą KW OS1O/00050656/9.

2. Opis nieruchomości:

Nieruchomość będąca przedmiotem zbycia ma regularny kształt i płaską powierzchnię. Zabudowana jest budynkiem szkoły gimnazjum oraz budowlami trwale związanymi z gruntem (ogrodzenie, utwardzenie terenu).

3. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olszewo-Borki, uchwalonym Uchwałą nr Rady Gminy Nr XXX/193/06 z dnia 30.06.2006 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 165 poz. 6505 z dnia 22.08.2006 r.) nieruchomość przeznaczona jest pod teren usług, oznaczony symbolem 9U.

4. Cena wywoławcza wynosi: 3.100.000,00 słownie: trzy miliony sto tysięcy 00/100 złotych.

5. Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich.

6. Możliwość, termin i miejsce składania pisemnych ofert: osobiście lub za pośrednictwem poczty, w biurze podawczym Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach przy ul. Broniewskiego 13 07-415 Olszewo-Borki, w terminie do dnia 12.03.2018 r. do godz. 10.00.

7. Termin i miejsce, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami II przetargu:

Od dnia 9.01.2018 r. do dnia 9.03.2018 r. w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach ul. Dojazdowa 14A (poddasze gimnazjum) w godz. 8.00 d- 16.00 (od poniedziałku do piątku) oraz na stronie w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – BIP www.bip.olszewo-borki.samorzady.pl.

8. Termin i miejsce części jawnej II przetargu: 12.03.2018 r o godz. 10.30 w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach ul. Broniewskiego 13.

9. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce wniesienia: 155.000,00 zł słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy 00/100 złotych płatne przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach: BS Ostrołęka 44 8922 0009 0000 0361 2000 0030 do dnia 12.03.2018 r. (za dzień wpłaty wadium uważać się będzie dzień wpływu należności na podany rachunek).

10. Sposób ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego: zgodnie z art. 67 i 72 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późń. zm.).

11. W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał II przetarg od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, odstępuje się od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

12. Wójtowi Gminy Olszewo-Borki przysługuje prawo do odwołania lub zamknięcia II przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

13. Komisja przetargowa zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych wyjaśnień lub oświadczeń od oferentów w części jawnej II przetargu.

Ogłoszenie o II przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach ul. Broniewskiego 13 oraz ul. Dojazdowa 14A.

Ogłoszenie o II przetargu publikuje się na stronie internetowej: www.olszewo-borki.pl

Hydroquinone and retin a cream buy retinol cream
Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

Akceptuj pliki cookie dla tej strony.

EU Cookie Directive Module Information