11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG52.jpg

XLIV sesja Rady Gminy Olszewo-Borki

W dniu 28 grudnia 2017 roku w siedzibie OSP w Dobrołęce odbyła się XLIV sesja Rady Gminy Olszewo-Borki. Podczas, której Andrzej Dziadak – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Ostrołęce dokonał aktu wręczenia podziękowania Radzie Gminy oraz Krzysztofowi Szewczykowi - Wójtowi za udzieloną pomoc finansową na zakup samochodu nieoznakowanego dla potrzeb policji.

 

Ponadto w trakcie sesji, radni podjęli niżej wymienione uchwały:

1) uchwałę Nr XLIV/281/17 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/238/17 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 2 sierpnia 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - termin rozliczenia zadania pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Drężewo został przesunięty na 2018;

2) uchwałę Nr XLIV/282/17 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/239/17 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 2 sierpnia 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - termin rozliczenia zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Drężewo został przesunięty na 2018 rok;

3) uchwałę Nr XLIV/283/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2017-2030 - dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości kwot wynikających z proponowanych zmian w budżecie gminy oraz dostosowano limity wydatków do kwot wynikających ze zmian w budżecie;

4) uchwałę Nr XLIV/284/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok - budżet po zmianach wynosi dochody 42.735.178,12 zł; wydatki 48.490.671,38 zł;

5) uchwałę Nr XLIV/285/17 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty - wzrost opłat spowodowany jest wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, od 1 stycznia 2018r. stawki będą wynosić:

a) za zbierane i odbierane odpady w sposób selektywny:

  • gospodarstwo domowe liczące od 1 do 2 osób – 26,00 zł miesięcznie,
  • gospodarstwo domowe liczące 3 i więcej osób – 44,00 zł miesięcznie,
  • gospodarstwo domowe posiadające kartę dużej rodziny – 28,00 zł miesięcznie,

b) za zbierane i odbierane odpady w sposób nie selektywny – 64,00 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego;

6) uchwałę Nr XLIV/286/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2018 – 2033 - w 2018 roku prognozowany deficyt wynosi 7.660.218,37 zł; przychody 9.947.488,60 zł; rozchody 2.287.270,23

7) uchwałę Nr XLIV/287/17 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok - budżet na 2018 rok wynosi: dochody 44.424.119,00; wydatki 52.084.337,37; w tym wydatki majątkowe: 12.778.175,96 zł; wydatki na realizacje przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 628.408,89 zł;

8) uchwałę Nr XLIV/288/17 w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamieckiego, Oddział w Ostrołęce na działalność Wójta Gminy -  uznała skargę za bezzasadną;

9) uchwałę Nr XLIV/289/17 w sprawie przyjęcia ,,Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Olszewo-Borki na lata 2017 – 2022” - obowiązek przyjęcia strategii wynika z ustawy o pomocy społecznej;

10) uchwałę Nr XLIV/290/17 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2018 rok - plan będzie realizowany w ciągu 2018 roku;

11) uchwałę Nr XLIV/291/17 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok - plan będzie realizowany w ciągu  2018 roku.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!