Pain-relief infobuy Lioresal online | order trazodone online | Info sitebuy Flagyl without prescription | Instructions, 5mg, 20 mg pills best priceCialis best price | Acheter cialis sur internet acheter Cialis sans ordonnance
1.jpg2.jpg3.jpg4.JPG5.JPG

Wycinka drzew – zmiany od 17 czerwca 2017r.

W dniu 17 czerwca 2017r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody wprowadzająca istotne zmiany w zasadach wycinki drzew ograniczające możliwość wycinki drzew przez właścicieli - osoby fizyczne. Od 1 stycznia 2017 r. przepisy umożliwiały taką wycinkę bez konieczności dopełniania formalności - o ile dotyczyła ona drzew lub krzewów rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

 • obowiązek zgłaszania wycinki drzew przez osoby fizyczne

Po zmianach osoby fizyczne muszą dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa znajdującego się na terenie nieruchomości będącej ich własnością (i usuwanego na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą), jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

 1. 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 2. 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 3. 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew (art. 83f ustawy o ochronie przyrody).
 • zgłoszenie

Zgłoszenie wycinki drzew przez osobę fizyczną musi zawierać:

- imię i nazwisko wnioskodawcy,

- oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,

- rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Uwaga: W przypadku, gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych powyżej, na zgłaszającego zostanie nałożony obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni – nałożenie obowiązku uzupełnienia zgłoszenia przerywa bieg 14-dniowego terminu na wniesienie sprzeciwu co do zamiaru usunięcia drzew.

 • procedura administracyjna po dokonaniu zgłoszenia

W terminie 21 dni organ przyjmujący zgłoszenie przeprowadzi oględziny przeznaczonych do usunięcia drzew, podczas których ustalony zostanie gatunek drzew oraz ich obwody na wysokości 5 cm. Z oględzin sporządzany będzie protokół.

W terminie 14 dni od daty dokonania oględzin organ, może w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia drzew. Usunięcie drzew może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Uwaga: Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej.

Wydanie decyzji o sprzeciwie stanowić będzie podstawę dla osoby fizycznej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew.

 • czas obowiązywania zgłoszenia

Zgodnie z nowymi regulacjami zgłoszone drzewo usunąć można jedynie w terminie 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia oględzin. Jeżeli w tym terminie drzewo nie zostanie usunięte, jego wycinka będzie możliwa dopiero po dokonaniu powtórnego zgłoszenia.

 • ograniczenia związane z wycięciem drzewa po zgłoszeniu

Jeżeli w terminie 5 lat od daty dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosły drzewa usunięte na podstawie zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.

 • administracyjne kary pieniężne

Zgodnie z nowelizacją ustawy usunięcie drzew:

- bez dokonania stosownego zgłoszenia,

- przed upływem terminu na zgłoszenie przez organ sprzeciwu,

- w przypadku sprzeciwu organu,

- bez wymaganego zezwolenia

skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

 • zmiany dotyczące innych podmiotów

W przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek uzyskania zezwolenia uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm od gruntu, a nie jak wcześniej na wysokości 130 cm.
Wycinka drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm przekraczają:

- 80 cm w przypadku: topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
- 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
- 50 cm w przypadku pozostałych drzew

wymaga uzyskania stosownej decyzji zezwalającej na wycięcie drzew, wydawanej przez Wójta, a w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków - Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 • stawki opłat za wycinkę

Na mocy nowej ustawy Minister właściwy do spraw środowiska w drodze rozporządzenia określi wysokość stawek opłat oraz ich zróżnicowanie. Do czasu wejścia w życie w/w rozporządzenia do ustalania opłaty za usunięcie zieleni stosowane będą maksymalne stawki określone w ustawie o ochronie przyrody, tj. dla drzew - 500 zł/1 cm obwodu pnia drzewa, dla krzewów - 200 zł/1 m2 powierzchni.

 

Zmiany wprowadza ustawa z dnia 11 maja 2017r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017r. poz. 1074).

Hydroquinone and retin a cream buy retinol cream
Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

Akceptuj pliki cookie dla tej strony.

EU Cookie Directive Module Information